Program podeželja

Zupan 2 UK resize

 

Opis

Podpora je namenjena naložbam v dejavnosti obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter dejavnosti prve predelave lesa ''small scale'' obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo ter prvo predelavo lesa majhnega obsega sodi: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnjo lesenih železniških pragov, proizvodnjo lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo, ki so omejeni na "small scale".

Obseg »small scale« operacij je definiran na sledeč način:

 • pri žagarskih obratih kapacitete do 10.000 m3 vhoda za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno,
 • za proizvodnjo pelet kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 5.000 ton proizvodnje pelet letno,
 • za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 15.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 5.000 m3 okroglega lesa) letno,
 • za proizvodnjo sekancev v gozdu do 25.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 7.500 m3 okroglega lesa) letno in
 • pri obratih za proizvodnjo drv do 10.000 nasutih metrov polen (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa) letno.

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

Naložbe se glede na obseg delijo na enostavne in zahtevne naložbe. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov (brez DDV), je to zahtevna naložba.

Cilj: dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.


Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje.

 

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni stroški nakupa novih strojev in opreme obratov "small scale", pred industrijske, prve predelave lesa

Upravičenost stroškov je podrobno opredeljena v določbah 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • nakup nepozidanega in pozidanega zemljišča,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo in
 • nakup rabljene opreme.

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

 • Upravičenec mora biti registriran za opravljanje predelave lesa iz "Seznama dejavnosti in proizvodov za podukrep M08.6".
 • Upravičenec mora v primeru, če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 EUR (brez DDV), predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe.
 • Upravičenec ima lahko največ 50 zaposlenih.
 • Nominalna kapaciteta (200 delovnih dni, 8 ur) dejavnosti lahko znaša:
  • pri žagarskih obratih do 10.000 m3 vhoda za proizvodnjo letno,
  • za proizvodnjo pelet kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 5.000 ton proizvodnje pelet letno,
  • za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 15.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 5.000 m3 okroglega lesa) letno,
  • za proizvodnjo sekancev v gozdu do 25.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 7.500 m3 okroglega lesa) letno ter
  • pri obratih za proizvodnjo drv do 10.000 nasutih metrov polen (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa) letno.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov.

Oblike finančnih instrumentov, s katerimi se bodo dodeljevala sredstva v okviru tega podukrepa, se bodo opredelile po tem, ko bo izdelana predhodna ocena. V skladu s predhodno oceno bo pripravljena sprememba PRP 2014–2020.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 3.500 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)