Program podeželja

 Naložbe v nakup nove meh DSCN6057 resize  

Opis

Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Cilj:
Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli:

 • intenziviranje gospodarjenja z gozdovi;
 • profesionalizacijo dela v gozdovih;
 • zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu;
 • ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Upravičenci

Upravičenci so pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne, pašne skupnosti, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov ter podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za mikro, mala ali srednja podjetja.

 

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Upravičenost stroškov je podrobno opredeljena v določbah 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • prispevek v naravi in
 • nakup rabljene mehanizacije in opreme.

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

 • Če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, njegova gozdna posest, ki jo ima v lasti, solasti ali zakupu, ob predložitvi vloge na javni razpis, ne sme biti manjša od 10 hektarov.
 • Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti 18.000 EUR prihodka iz sečnje in spravila.
 • Podprte naložbe se morajo uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)