Program podeželja

DSC 0407 zled SpelaStern resize

 

Opis

Žledolom je v začetku leta 2014 močno poškodoval slovenske gozdove. Izvedla se bodo dela za odpravo škode in obnovo v naravni nesreči poškodovanega gozda.

Ta dela imajo podlago v načrtu sanacije gozdov, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami) in podzakonskih predpisih.

Na površini poškodovanih gozdov po žledu bo naravna obnova gozda potekala v naslednjem desetletju in še dlje. Sestojni potencial in vrstna pestrost je na teh površinah ohranjena do te mere, da se bo gozd lahko regeneriral po naravni poti. Vrstna sestava vegetacije in s tem biotska raznovrstnost se bo celo izboljšala, vzpostavljena bo naravna zgradba in delovanje gozdnih ekosistemov, tudi v gozdovih, kjer je bila drevesna sestava gozda spremenjena.

V povsem uničenih gozdovih, bo s sajenjem rastiščem primernih sadik po vrstni sestavi in provenienčnem izvoru pospešen sukcesivni razvoj gozda. Krepila se bo biotska raznovrstnost in s tem stabilnost gozda. Z vnosom rastiščem ustreznih drevesnih vrst in pripravo tal za obnovo gozda, bo pospešena tudi naravna vrast drugih avtohtonih drevesnih vrst (npr. plodonosnih vrst), grmovnic in drugih pritalnih rastlin.

Cilj: odprava škode in obnova gozda poškodovanega v naravni nesreči.

 

Uničenost potenciala gozda

Med ukrepe sanacije gozdov, poškodovanih od žledu, ki bodo sofinancirani na podlagi PRP 2014–2020, bodo vključeni le izvedeni ukrepi v gozdovih, katerim se je zaradi poškodb kot posledica žledu prirastni potencial zmanjšal za več kot 20 %.

Zavod za gozdove Slovenije je ob izdelavi sanacijskega načrta poškodovanost gozdov določil količino lesa, ki ga bo potrebno posekati in spraviti iz gozda. Ta količina lesa je izražena v odstotku od lesne zaloge poškodovanega gozda. Podatki so bili pridobljeni na podlagi terenskega popisa, ki ga je izvedla javna gozdarska služba.

Zaradi velikega obsega poškodovanega gozda (poškodbe so bile ugotovljene na več kot polovici površine slovenskih gozdov) je bilo predvideno, da se poseka le zelo poškodovana drevesa – iglavce z več kot tretjino odlomljene krošnje in listavce z več kot 60 %, zmanjšano krošnjo, v najbolj prizadetih sestojih celo več kot 80 % zmanjšano krošnjo.

Prirastni potencial dreves in tudi gozdnih sestojev je odvisen od velikosti njihovega asimilacijskega aparata (od velikosti krošnje). Na podlagi popisa poškodovanosti je očitno, da se je prirastni potencial poškodovanih gozdov zmanjšal v znatno večjem deležu, kot je bil delež lesa, ki ga je bilo potrebno posekati, v odnosu do lesne zaloge gozda. Na podlagi ekspertne ocene je določeno, da se je za več kot 20 % zmanjšal prirastni potencial vsem gozdovom, v katerih je bilo potrebno iz gozda odstraniti več kot 5 % lesne mase.

Podatki so zbrani na ravni posameznega sestoja. Vsi gozdni sestoji so digitalizirani, tako da z njihovo identifikacijo ni težav. Za vse sestoje obstajajo tudi podatki o lesni zalogi pred nastopom ujme.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je Zavod za gozdove Slovenije.

Upravičenci do podpore za dela odprave škode in obnove gozda so zasebni in javni lastniki gozdov ali solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti). Te upravičence lahko zastopa Zavod za gozdove Slovenije.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za vložena dela odprave škode in obnove gozda, kot so odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, priprava površin za obnovo, sadnja sadik, zaščita mladja na obnovljenih površinah, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, gozdna higiena ter nega obnovljenih površin ter stroški materiala, kot so sadike, tulci, količki, ograje.

Stroški so upravičeni od datuma nastanka naravne nesreče, in sicer od 30. januarja 2014 naprej.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

  • obresti na dolgove,
  • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
  • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo in
  • nakup rabljenega materiala.

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

Pogoji upravičenosti so naslednji:

  1. Dela se izvedejo skladno z načrtom sanacije gozdov na območju, ki je opredeljen v omenjenem načrtu in programom vlaganj v gozdove na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami).
  2. Vsa dela, razen gozdne higiene in odstranitve podrtega drevja varovalnih gozdov so opredeljena v gozdnogojitvenih načrtih, ki so ažurirani na podlagi načrta sanacije.
  3. Za dela je bila upravičencem izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije, na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami) in Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 z vsemi spremembami).
  4. Po opravljenem delu je bil s strani Zavoda za gozdove Slovenije narejen prevzem izvedenih del, kot to določa Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami).

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore za nabavo sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je 100 % upravičenih stroškov.

Stopnje podpore za posamezna dela odprave škode in obnove gozda so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda in so prikazane v Preglednici stopenj podpore za dela odprave škode in obnove gozda. Stopnje poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela in materiale so opredeljene v skladu z nacionalnim predpisom.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)