Program podeželja

Primeri dobrih praks by Z. Hardi 2010 slike dvd posnetki iz zraka resize

 

Opis

Cilj ukrepa je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti možnost dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom. To je zlasti pomembno na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena oziroma območjih, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve dostopa do širokopasovnega omrežja, saj s strani operaterjev ni izkazan tržni interes za njeno izgradnjo.

Prav razpršena poseljenost slovenskega podeželja predstavlja ključno oviro potencialnim zasebnim investitorjem – operaterjem elektronskih komunikacij pri oblikovanju vzdržnih poslovnih modelov na teh področjih. Odsotnost tržnega interesa pa je izkazan na področjih, kjer se s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne načrtuje gradnja širokopasovnega omrežja, ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in je z analizo poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče zgraditi in upravljati ter vzdrževati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja. Dostop do podatkov o območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo, bo omogočen preko spletne strani ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije.

Omrežje mora biti zgrajeno po projektu in s soinvestitorjem, ki ga je izbrala lokalna skupnost na transparenten način na podlagi postopkov in v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 z vsemi spremembami) je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v javnem interesu.

V okviru tega ukrepa bo upravičena gradnja odprte širokopasovne infrastrukture, ki bo omogočala zagotovitev dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. V okviru ukrepa bodo zgrajena hrbtenična in dostopovna odprta širokopasovna omrežja, ki bodo omogočala dostop do elektronskih komunikacijskih storitev vsem zainteresiranim končnim uporabnikom. Ta omrežja bodo v prihodnosti dodatno pospeševala nadaljnjo širitev in rast omrežij ter s tem privabila dodatna vlaganja zasebnih investitorjev.

Da bi bila sredstva za ta namen čim bolj učinkovito porabljena, se bodo podpirali le projekti na območjih, ki imajo izgradnjo širokopasovnih povezav zajeto v lokalne razvojne programe, bodisi na ravni ene ali več občin ter projekti, ki imajo možnost, da gradnja širokopasovnega omrežja poteka v sinergiji s postavitvijo druge male infrastrukture na podeželju, kar bo povečalo racionalnost rabe razpoložljivih sredstev na ukrepu.

Cilj: omogočiti možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij podeželskemu prebivalstvu in gospodarstvu.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore je občina ali več občin oziroma konzorcij občin.

Občina ali konzorcij občin izbere soinvestitorja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in javno–zasebno partnerstvo.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za namen izgradnje širokopasovnih omrežij so:

 • stroški izvedbe gradbenih in obrtniških del. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • stroški opremljanja ali odkupa prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo naložbe;
 • stroški izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov;
 • stroški opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo naložbe;
 • stroški aktivne opreme (aktivna oprema je definirana kot oprema, ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja, za potrebe povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev in za svoje delovanje potrebuje električno napajanje);
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo naložbe in nastanejo po oddaji vloge na javni razpis (npr. nadzor nad gradnjo, geodetska dela, stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav, pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij).

V primeru, ko projekti zajemajo tudi zemeljska dela, je potrebno upoštevati določila Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 z vsemi spremembami) in Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti o skupni gradnji (že pri samem načrtovanju ostalih infrastrukturnih projektov).

Vse posamezne postavke upravičenih stroškov morajo biti jasno razvidne iz projektne dokumentacije.

Izvedba aktivnega dela omrežja je upravičen strošek. Terminalna oprema ter druga aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek in se ne upošteva v deležu zasebnega investitorja. Strošek obnove aktivne opreme in vse druge opreme z amortizacijsko dobo, ki je krajša od 5 let, mora biti financirana iz zasebnih sredstev oziroma iz najemnine ali koncesijske dajatve, kadar je ta oprema v lasti lokalne skupnosti.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • zakup nepremičnin,
 • obresti na dolgove
 • nakup rabljene opreme,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora in
 • operativni stroški (ki nastanejo v obdobju, ko je omrežje zgrajeno, npr. stroški vzdrževanja, stroški upravljanja, stroški delovanja, stroški električne energije, stroški goriva, splošni in administrativni stroški (zavarovanje, varovanje, itd.), stroški zamenjave aktivne opreme, stroški dela, itd.).

 

Pogoji za upravičenost

Za namen pridobitve sredstev v okviru tega podukrepa je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • naložba se mora izvesti izključno na območju, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo;
 • lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev;
 • predložiti je potrebno izvedbeni in finančni načrt projekta (projekt mora vključevati tudi časovno opredelitev operativne izvedbe projekta);
 • iz dokumentacije morajo biti razvidni podatki o številu gospodinjstev za celo občino ter za vsak del omrežja posebej. Za število gospodinjstev se upoštevajo le tista gospodinjstva, ki v naselju dejansko nimajo možnosti dostopa do širokopasovnih priključkov;
 • zagotoviti je potrebno ustrezen strokoven nadzor nad gradnjo omrežja, kar mora biti razvidno iz posredovane dokumentacije;
 • naložba je upravičena do podpore na območjih, kjer je izgradnja širokopasovnih povezav zajeta v lokalne razvojne programe, bodisi na ravni ene ali več občin ter naložbe,
 • naložba je upravičena do podpore, če gradnja širokopasovnega omrežja poteka v sinergiji s postavitvijo druge male infrastrukture na podeželju,
 • zasebna sredstva soinvestitorja morajo predstavljati vsaj 50 odstotkov vrednosti naložbe.

Pri izvedbi tega podukrepa se lahko opredelijo podrobnejši pogoji, ki se bodo določili v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore znaša do 50 % upravičenih stroškov projekta oziroma naložbe.

Projekt oziroma naložba gradnje širokopasovnega omrežja bo izvedena z zasebnimi in javnimi sredstvi.

V primeru, da operacije po njihovem zaključku ustvarjajo neto prihodek, se stopnja podpore, v skladu z določili 61. člena 1303/2013/EU, primerno zniža.

Najvišji znesek javne podpore na posamezni priključek lahko znaša 1.200 EUR.

 

 

(Opis podukrepa M7.3 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)