Program podeželja

Mladi prevzemnik Lokar

 

 

 

 

 

 

 

Opis
Podpora je namenjena mladim kmetom za lažjo vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Cilj:

 • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
 • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let in imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.

Mladi kmetje so fizične osebe, ki so edini nosilci kmetijskega gospodarstva na kmetiji.

Vzpostavitev kmetije:

Kot vzpostavitev kmetije se šteje lastniški prevzem kmetije, vpis nosilca v RKG in izpolnitev prvega mejnika iz poslovnega načrta.

Upravičenec lahko začne z vzpostavitvijo kmetije največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne sme biti dokončana.

Kot dokončana vzpostavitev se šteje, da je upravičenec:

 • zemljiško-knjižni lastnik ali solastnik kmetije skupaj z zakonskim ali zunaj zakonskim partnerjem, kar dokazuje s sklepom o vpisu v Zemljiško knjigo;
 • vpisan v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva na kmetiji. V primeru, ko je postal nosilec kmetijskega gospodarstva več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, še ni smel prejeti sredstev iz naslova skupne kmetijske politike, z izjemo sredstev za izobraževanja, kar pomeni, da še ni imel učinkovitega nadzora nad upravljanjem kmetije in
 • izpolnil prvi mejnik iz poslovnega načrta; v primeru, ko na kmetiji knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na ime upravičenca še ni vzpostavljeno, mora biti prvi mejnik v poslovnem načrtu vzpostavitev knjigovodstva.

 

Upravičeni stroški

V okviru tega podukrepa upravičeni stroški niso definirani.

 

Pogoji za upravičenost

 • Upravičenec ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. Kot s kmetijstvom povezane dejavnosti se štejejo: živilsko-predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska. Minimalni pogoj, ki se nanaša na pridobljeno poklicno znanje je ali nižja poklicna kvalifikacija s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj na KMG ali nižja poklicna kvalifikacija nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj na KMG. Usposobljenost se šteje kot pridobljena, če dokaže, da je izkušnje iz kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti pridobival najmanj 3 leta pred oddajo vloge na javni razpis (JR).
 • Upravičenec vzpostavlja kmetijo, ki ima v upravljanju najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) in največ 80 ha PKP, pri čemer prevzame osnovna sredstva za kmetijsko dejavnost. Upravičenec, ki vzpostavlja kmetijo in ima v upravljanju manj kot 6 ha PKP, mora mora imeti v reji za ekvivalent najmanj 15 GVŽ in največ 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali najmanj 60 in največ 200 čebeljih družin.
 • Upravičenec mora k vlogi na JR predložiti poslovni načrt (PN) za obdobje treh let, v katerem mora prikazati ekonomski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. Glavni elementi PN so: izhodiščno stanje KMG; ključni mejniki in cilji za razvoj KMG; opis dejavnosti, vključno s tistimi, ki so povezane z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov, ki se zahtevajo za razvoj dejavnosti KMG, kot so npr. naložbe, usposabljanje, svetovanje, ali druga dejavnost. Upravičenec mora začeti z izvajanjem PN najkasneje v 9 mesecih od datuma odločbe o pravici do sredstev ter se zaposliti na svoji kmetiji, v kolikor to načrtuje in je prikazano v PN kot mejnik. Upravičenec mora z začetkom novega koledarskega leta po odločbi o pravici do sredstev vzpostaviti knjigovodenje za primarno kmetijsko dejavnost, v kolikor še nima vzpostavljenega.
 • Upravičenec mora v PN navesti, da bo najkasneje v 18 mesecih od datuma vzpostavitve kmetije zagotovil skladnost z opredelitvijo aktivnega kmeta iz 9. člena Uredbe 1307/2013/EU.
 • Podpora je omejena na kmetije, ki izpolnjujejo pogoje mikro ali malih podjetij. V skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 so mikro podjetja tista, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb in katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 2 mio EUR. Mala podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in letni promet ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR.
 • Izplačilo se izvede v dveh obrokih.
 • V primeru, ko je upravičenec zaposlen na kmetiji oziroma se ne odloči za zaposlitev na kmetiji, se mu prvi obrok izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev. V primeru ko se upravičenec odloči za zaposlitev, se mu prvi obrok izplača potem, ko se je zaposlil na kmetiji. Izplačilo drugega obroka je pogojeno s pravilnim izvajanjem poslovnega načrta.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Izplača se v dveh obrokih, zadnje izplačilo je pogojeno s pravilnim izvajanjem poslovnega načrta.

 

Višina podpore

Za podukrep sta v PRP 2014-2020 določena dva pavšala, in sicer:

- 45.000 EUR bo prejel mladi kmet, ki bo v podukrep vstopil zaposlen na svoji kmetiji ali se bo ob oddaji vloge zavezal, da se bo na svoji kmetiji zaposlil v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev in je to navedel v poslovnem načrtu,

- 18.600 EUR ostali mladi kmetje.

 

Javna podpora se bo izplačala v dveh obrokih:

- prvi obrok 70 % dodeljenih sredstev ob odločbi o pravici do sredstev oziroma po poslanem dokazilu o zaposlitvi,

- drugi obrok 30 % dodeljenih sredstev po pravilni izvedbi poslovnega načrta.

 

 

(Opis podukrepa M6.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)