Program podeželja

M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

 

Opis
Namen podukrepa je zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Podukrep uvaja finančne instrumente oziroma povratne oblike financiranja, s čimer želimo upravičencem zagotoviti lažji dostop do finančnih sredstev v razmerah nedelovanja bančnega trga ter na ta način spodbuditi hitrejši gospodarski razvoj na podeželju.

Cilj:
- spodbujanje gospodarske dejavnosti na podeželju;
- razvoj endogenih potencialov lokalnega okolja;
- ohranjanje obstoječih oziroma ustanavljanje novih delovnih mest.

Prednostno bodo podprte nekmetijske dejavnosti v povezavi z:

 • dodajanjem vrednosti lesu,
 • lokalno samooskrbo,
 • zelenim turizmom,
 • naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi znanji,
 • socialnim podjetništvom,
 • socialno-varstvenimi storitvami,
 • ravnanjem z organskimi odpadki,
 • pridobivanjem električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije kot so lesna masa, biomasa, gnoj in gnojnica, voda, veter, sonce,

ki bodo ustvarile pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma dodatni vir dohodka na podeželju.

Do podpore so upravičene zgolj tiste dejavnosti, ki so nekmetijske dejavnosti, in tiste dejavnosti, katerih rezultat ni proizvod iz Priloge 1 k Pogodbi.  

V primeru naložb v obnovljive vire energije velja, da je v okviru tega podukrepa podprta prodaja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije, v okviru ukrepa Naložbe v osnovna sredstva pa je podprta proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije za lastne potrebe ali za prodajo v primeru predelave ali trženja kmetijskih proizvodov. V primeru naložb v obnovljive vire energije v okviru tega podukrepa do podpor niso upravičene podpore za proizvodnjo in prodajo bioplina in biogoriv.

Uporaba lesne biomase za pridobivanje električne in toplotne energije bo okrepila izkoriščanje gozdov, pri čemer so lastniki gozdov dolžni gospodariti s svojimi gozdovi v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi, podlaga katerih so ustrezna soglasja in dovoljenja, zaradi česar bo sečnja nadzorovana in ne bo predstavljala tveganja za nenadzorovano sečnjo. Poleg tega se bo z uporabo lesa kot pomembnega naravnega vira za predelavo ter kot obnovljivega vira energije v okviru tega podukrepa prispevalo tudi k izvajanju dela aktivnosti za odpravo škode v gozdovih zaradi žleda februarja 2014, saj se bo prispevalo k uporabi poškodovane biomase in posredno k obnovi v naravni nesreči poškodovanega gozda.

Podprte bodo samo tiste nekmetijske dejavnosti na kmetijah in mikropodjetjih ter malih podjetjih (za naložbe dodajanja vrednosti lesu, ki niso podprte v okviru podukrepa M8.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa), s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci.

Ne podpirajo se naložbe s področja ribištva in ribiških storitev.

Spodbujanje konkurenčnosti lahko privede do prevelike koncentracije proizvodnje, kar ima lahko za posledico zmanjšanje biotske raznovrstnosti ter povečanje obremenitev na okolje. Na ohranjanje okolja v dobrem stanju na ravni podprte aktivnosti bomo vplivali na več načinov:

 • Podprte bodo nekmetijske dejavnosti, ki bodo lahko okrepile sposobnost kmetij in s tem pomagale ohranjati kmetijstvo, zlasti na manjših kmetijah, s tem pa tudi ekosisteme kmetijske krajine;
 • Podprte bodo nekmetijske dejavnosti, ki lahko prispevajo k osveščenosti o biotski raznovrstnosti in varovanih območjih, ohranjanju le-te, širitvi dobrih praks in s tem k trajnostno naravnanemu kmetijstvu, posredno pa k ohranjanju ekosistemov kmetijske krajine;
 • Nekatere podprte nekmetijske dejavnosti, povezane z dodajanjem vrednosti lesu in obnovljivimi viri energije lahko posredno okrepijo izkoriščanje gozdov, vendar samo v skladu z omejitvami iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi;
 • Posebna pozornost bo namenjena tudi obnovi gospodarskih poslopij, ki so pod zaščito kulturne dediščine (višji priznani stroški …).

 

Upravičenci

Upravičenci so fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in mikropodjetja na podeželju. 

Za naložbe dodajanja vrednosti lesu, ki niso podprte v okviru podukrepa M8.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa so upravičenci lahko tudi mala podjetja.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški:

 • gradbeno-obrtniških del v povezavi z gradnjo in obnovo objektov,
 • gradbeno-obrtniških del v povezavi z ureditvijo prostorov, v katerih se bo opravljala dejavnost,
 • nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo ter
 • splošni stroški, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev.

Splošni stroški lahko predstavljajo do največ 10 % celotne vrednosti projekta.

Prispevek v naravi in rabljena oprema nista upravičena stroška.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo smiselno upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti tri ponudbe.

V primeru posegov v objekte s statusom kulturne dediščine se lahko priznajo višji priznani stroški, ki bodo prilagojeni večji zahtevnosti in višjim stroškom naložbe.

Podrobnejša nadaljnja določila brez odstopanja od glavnih določil kakor jih vsebuje program glede upravičenosti stroškov bodo opredeljena v objavljenih javnih razpisih za predmetni podukrep.

 

Pogoji za upravičenost

 • Do podpore so upravičene zgolj tiste nekmetijske dejavnosti, katerih rezultat ni proizvod iz Priloge 1 k Pogodbi
 • Sedež opravljanja dejavnosti se mora nahajati v naseljih, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev.
 • Predložitev poslovnega načrta.
 • Podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
 • Naložbena aktivnost mora biti zaključena v obdobju dveh let od prejema pomoči.
 • Pri pripravi poslovnih načrtov bo potrebno izhajati iz celovitega načrtovanja razvoja kmetij v smeri trajnostnega kmetijstva.
 • Pri naložbah, ki pomenijo poseg v prostor, mora biti poseg v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave. Kadar za poseg ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora upravičenec pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere mora biti razvidno, da naložba ni v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo narave.

Dodatno za naložbe dodajanja vrednosti lesu:

 • Upravičene so naložbe, ki niso podprte v okviru podukrepa M8.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa.
 • Upravičenec mora zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov.
 • Upravičenec mora biti lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine, ki je predmet podpore.
 • Upravičenec mora biti registriran za opravljanje predelave lesa.

Dodatno za naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije:

 • Električna energija, pridobljena v okviru naložb v obnovljive vire energije, je namenjena za prodajo.
 • Naložba je skladna z minimalnimi standardi za energetsko učinkovitost, navedenimi v Energetskem zakonu (Ur. l. RS, št. 17/2014 z vsemi spremembami) in na njegovi podlagi sprejetih uredb (Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 37/09 z vsemi spremembami), Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09 z vsemi spremembami), Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09 z vsemi spremembami) oziroma po uveljavitvi novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi Energetskega zakona (Ur. l. RS, št . 17/2014 z vsemi spremembami) , le-te, ter vse ostale uredbe in predpisi, ki določajo minimalne standarde za energetsko učinkovitost.
 • Kadar gre za naložbe v pridobivanje toplotne in/ali električne energije iz biomase, uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom, sladkorjem in oljnic ni dovoljena.
 • Naložbe v obrate, katerih osnovni cilj je proizvajanje in prodaja električne energije iz biomase, so upravičene do podpore, kadar delež porabljene in prodane toplotne energije na letni ravni znaša vsaj 60 % celotne proizvedene toplotne energije iz biomase.
 • Podpora se omeji na bioenergijo, ki izpolnjuje veljavna trajnostna merila iz zakonodaje Unije, vključno v členu 17(2) do (6) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
 • V zvezi z emisijami v zrak je potrebno upoštevati mejne vrednosti emisije snovi v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 24/2013 z vsemi sprembami) oziroma po sprejetju Programa »Čist zrak za Evropo« in njegovi implementaciji v zakonodajo Republike Slovenije, upoštevati mejne vrednosti iz le-te.

Dodatno za končne prejemnike, ki so fizične osebe in imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji v skladu z nacionalno zakonodajo:

 • Ohranitev delovnega mesta na kmetiji, v kolikor ima kmetija že zaposlene osebe, najmanj za obdobje 24 mesecev od zaključka naložbe.

Dodatno za končne prejemnike, ki so mikro ali mala podjetja na podeželju:

 • Vzpostavitev novega delovnega mesta v roku 12 mesecev od zaključka naložbe, najmanj za obdobje 24 mesecev.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki finančnih instrumentov.

Oblike finančnih instrumentov, s katerimi se bodo dodeljevala sredstva v okviru tega podukrepa, se bodo opredelile po tem, ko bo izdelana predhodna ocena. V skladu s predhodno oceno bo pripravljena sprememba PRP 2014–2020.

 

Višina podpore

Skupni znesek javne podpore, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.

 

 

(Opis podukrepa M6.4 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)