Program podeželja

David Lotrič 20 SVRK GOV Predelava mesa v suhomastne izdelke IMG 6889 resize

 

Opis:

Podpora je namenjena naložbam v:

– predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
– predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
– trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

 

Do podpore so upravičene naložbe v:

 • izgradnjo objektov, nakup pripadajoče opreme, ureditev skladiščnih kapacitet, tehnološke posodobitev živilskopredelovalnih obratov in opreme;
 • mobilne predelovalne obrate;
 • ureditev prodajnih prostorov in nakup opreme, degustacijskih prostorov ter nakup mobilnih prodajaln za namen trženja kmetijskih proizvodov;
 • ureditev vodnega vira ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav oz. naprav za obdelavo odpadnih voda, uporabe stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin;
 • proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
 • proizvodnjo električne in toplotne energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva ali živilskopredelovalnega obrata;
 • prodajo električne in toplotne energije;
 • posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, energetsko varčnejše opreme, zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno prevodnostjo;
 • izboljšave opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu in
 • posebna pozornost bo namenjena obnovi gospodarskih poslopij za namene predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki so pod zaščito kulturne dediščine.

Če je za naložbo v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, predpisana okoljska ocena, mora biti iz nje razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.

Če gre za naložbo v proizvodnjo elektrike in toplote, mora biti kurilna naprava učinkovita (nizke emisije). Če gre za srednje veliko kurilno napravo moči od 1 do 50 MW, se bodo upoštevale zahteve glede emisij v skladu z nacionalno zakonodajo.

Cilji podukrepa:
- izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge;
- dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom;
- večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na planinah ter gospodarska interesna združenja.

Za upravičence, ki so velika podjetja, velja omejitev števila zaposlenih pod 750 ljudi ali letni prihodek podjetja, nižji od 200 mio EUR.

Če gre za naložbe do vključno 15.000 evrov skupne priznane vrednosti (majhne naložbe) so do podpore upravičene samo fizične osebe.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:
stroški gradnje ali obnove nepremičnin. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
stroški nakupa opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces trženja ali predelave;
stroški proizvodnje bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
stroški učinkovite rabe energije;
stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov na kmetijskih gospodarstvih ter živilskopredelovalnih obratih, če je energija namenjena predelavi ali trženju proizvodov iz Priloge I k Pogodbi (lastna poraba), kar mora biti razvidno iz elaborata gradbene fizike. Kadar gre za pridobivanje toplotne energije iz biomase, mora biti surovina za pridobivanje energije proizvod iz Priloge I k Pogodbi;
splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov, pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
• obresti na dolgove,
• davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
• strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
• stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
• prispevek upravičenca v naravi in
• nakup rabljene opreme.

 

Pogoji za upravičenost

Pogoji za dodelitev sredstev so:

1. Upravičenec mora predložiti poslovni načrt, v katerem mora izkazati ekonomsko upravičenost naložbe. Kadar gre za majhne naložbe, se ekonomska upravičenost naložbe izkazuje s prijavnim obrazcem, brez izračunov ekonomskih kazalnikov. Glede na vrsto naložbe mora biti iz poslovnega načrta razviden tudi okoljski prispevek naložbe in prispevek k ostalim horizontalnim ciljem. Kadar gre za naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti mora poslovni načrt temeljiti na dejanskih knjigovodskih podatkih.

2. Upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov.

3. V primeru, ko je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz naslova izvajanja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja (velja za enostavne in zahtevne naložbe). Če gre za majhne naložbe mora kmetijsko gospodarstvo ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja najkasneje do zaključka naložbe.  Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS v letu pred letom objave javnega razpisa na enoto vloženega dela. Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi eno oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (polna delovna moč).

4. Upravičenec, ki se šteje med velika podjetja, mora skladno s predpisi o državnih pomočeh predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:

 • dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,
 • skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo upravičenec porabil za dokončanje naložbe ali
 • izvedljivosti naložbe.

5. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje, če so preseženi pragovi, določeni v prilogi tega predpisa, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predhodni postopek presoje vplivov na okolje, mora biti izveden predno se zaprosi za dodelitev podpore. Če se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imel poseg pomembne vplive na okolje, je treba zanj pridobiti presojo vplivov na okolje, sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000, in se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. S tem se izvajajo tudi obveznosti iz 6. člena Direktive 92/43/ES.

6. Pogoji glede pridobivanja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti so opredeljeni tu (kliknite).

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov.

 

 

Višina podpore

1. Nepovratna pomoč

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov;
 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov iz prireje v okviru ukrepa dobrobit živali;
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti;
 • 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih in
 • 15 odstotnih točk, kadar gre za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala podjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 5.000.000 EUR javne podpore.

 

2. Povratna pomoč v obliki finančnih instrumentov

Pri določitvi stopnje podpore se bodo upoštevala pravila državnih pomoči.

Podrobnejše določbe bodo določene v nacionalnem predpisu.

 

3. Upravičenci lahko za naložbe, po izdaji odločbe o pravici do sredstev, plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

 (Opis podukrepa M4.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

AKTUALNO NA PODUKREPU M4.2:

9. 12. 2016 - Javni razpis za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

6. 5. 2016 - Sprejem novele "investicijske uredbe" PRP 2014-2020

22. 2. 2016 - Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva

19. 2. 2016 - Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

4. 2. 2016 - Pravilnika o katalogu stroškov najvišjih priznanih vrednosti

29. 12. 2015 - Objavljena je Investicijska uredba PRP 2014-2020