Program podeželja

AGRA2013 IMG 6471


Opis

Cilj podukrepa je izboljšati informiranost potrošnikov o proizvodih iz shem kakovosti in povečati njihovo prodajo.

Poleg tega pa je cilj boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom.

V tem okviru bodo podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre pri proizvodih iz shem kakovosti za specifične značilnosti proizvodov zlasti z vidika kakovosti, za specifične značilnosti proizvodnih metod, ali vpliv geografskega območja na kakovost proizvodov.

Podpora je namenjena pokritju stroškov, nastalih v povezavi z dejavnostmi promocije in informiranja potrošnikov o kmetijskih in živilskih proizvodih, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti.

Do podpore v okviru tega ukrepa so upravičene naslednje sheme kakovosti:

1. sheme kakovosti in neobvezne navedbe kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje:

 • Zaščitena geografska označba (ZGO);
 • Zaščitena označba porekla (ZOP);
 • Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP);
 • Ekološka pridelava in predelava;
 • Registrirane sheme kakovosti EU za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP, vino PTP in aromatizirtana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov) in
 • Neobvezne navedbe kakovosti.

2. sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje:

 • Višja kakovost;
 • Dobrote z naših kmetij in
 • Integrirana pridelava.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije ali skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in so vključene v eno od shem kakovosti in:

 • proizvajajo proizvode, registrirane na ravni EU (ZOP, ZGO, ZTP),
 • proizvajajo proizvode iz nacionalnih shem kakovosti, razen sheme Izbrana kakovost,
 • proizvajajo ekološko pridelane in predelane kmetijske pridelke oz. živila,
 • proizvajajo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP, vino PTP aromatizirtana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov),
 • proizvajajo proizvode z neobveznimi navedbami kakovosti.

V organizaciji ali skupini proizvajalcev mora sodelovati vsaj en član, ki se je na novo vključil v shemo kakovosti.

 

Upravičeni stroški

Javna podpora je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, nastalih pri izvajanju aktivnosti informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti.

Upravičeni stroški so:

 • stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah, delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oz. dogodkov,
 • stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije,
 • stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala in
 • stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja.

Za opredelitev višine upravičenih stroškov mora upravičenec k vlogi priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • prispevek upravičenca v naravi in
 • stroški naložb.

 

Pogoji za upravičnost

 • Upravičenec je priznan skladno s predpisom, ki ureja priznanje skupin proizvajalcev in je vpisan v evidenco skupin proizvajalcev na MKGP.
 • Upravičenec mora imeti skupinski certifikat, s katerim dokazuje vključitev v določeno shemo kakovosti oziroma mora dokazati, da imajo njegovi člani, ki so vključeni v shemo kakovosti individualne certifikate, s katerimi dokazujejo vključitev v določeno shemo kakovosti.
 • Upravičenec mora predložiti načrt promocije, ki vsebuje vizijo oglaševanja in informiranja ter natančno opisan načrt informacijskih in promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s pridobljeno podporo. V načrtu mora opredeliti tudi  pričakovane rezultate, ki jih namerava doseči z izvedbo načrta promocije. Iz načrta promocije mora biti razvidno, da:
  • bo skupina proizvajalcev prodajala kmetijske proizvode oziroma živila iz shem kakovosti proizvajalcev kot proizvode iz shem kakovosti in pri prodaji uporabljala nacionalni zaščitni znak sheme kakovosti oziroma pripadajoči evropski zaščitni znak sheme kakovosti;
  • promocijske aktivnosti ne bodo spodbujale potrošnikov k nakupu proizvoda zaradi njegovega posebnega porekla, razen pri proizvodih zaščitenih geografskih označb in zaščitenih označb porekla ter vin, registriranih v shemah kakovosti EU po uredbah, določenih v členu 4(3) Uredbe 807/2014/EU. Pri tem je potrebno upoštevati, da se poreklo izdelka lahko navede, če je omemba porekla, povezana z glavnim sporočilom oglaševanja ter da dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk niso upravičene do podpore;
  • bodo promocijske in informacijske aktivnosti izvedene samo na notranjem trgu EU.

 

Vrsta podpore:

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 70 % upravičenih stroškov.

Najvišji znesek javne podpore je 100.000 EUR na projekt.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Upravičenci lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

(Opis podukrepa M3.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)