Program podeželja

Oljke 4 MKO

 

Opis

Namen podukrepa je spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb v shemah kakovosti.

V okviru tega podukrepa se kmetijskim gospodarstvom oziroma pravnim osebam povrnejo stroški, nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Cilji podukrepa so:
• povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov z vključitvijo v sheme kakovosti in
• večje število proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

Do podpore v okviru tega ukrepa so upravičene naslednje sheme kakovosti:
• shema kakovosti, priznana s predpisi Unije:
     – zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
     – zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
     – ekološka pridelava, predelava in ekološko čebelarstvo,
     – registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem);

• shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
     – izbrana kakovost in
     – integrirana pridelava.

 Upravičenci

 • kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so prijavljena v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.
  Individualna prijava na javni razpis je primerna za sheme ekološka pridelava in predelava ter integrirana pridelava, kjer je možno le individualno certificiranje.
  Individualna prijava na javni razpis je priporočljiva tudi v primeru KMG, ki npr. del mleka prodajo mlekarnam, preostanek mleka pa v okviru registrirane dopolnilne dejavnosti predelajo v mlečne izdelke, s katerimi so prijavljeni v sheme kakovosti.
 • pravne osebe (npr.: organizacije proizvajalcev, zadruge, mlekarne, klavnice, mesno-predelovalni obrati), ki so prijavile vsaj 3 KMG za upravičeno shemo kakovosti oz. za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

 

Bistveni pogoji za upravičenost:

 • KMG mora biti prijavljeno v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti
 • KMG mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.
 • Upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še ni pridobil certifikata za prijavljeno upravičeno shemo kakovosti oz. za določen proizvod iz upravičene sheme kakovost.
 • Ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev mora imeti veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo ali odločbo o oceni vina.
 • Pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka, razen pri proizvodih iz preusmeritve v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava.
 • Tržiti mora proizvode iz upravičene sheme kakovosti, za katere mora predložiti dokazilo o trženju (npr. spletna stran, pogodba o prodaji).
 • Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec predložiti tudi poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti, ki vsebuje podatke o povprečni letni proizvodnji, povprečni letni količini prodanih proizvodov, povprečni prodajni ceni proizvoda in podatek o prihodku od prodaje.

 

Višina podpore

 • Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na KMG.
 • Pavšalno plačilo prejmejo za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta.
 • Pavšalno plačilo za posamezno koledarsko leto se izplača na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto.
 • Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe. Če gre za shemi kakovosti ekološka pridelava in predelava ter integrirana pridelava je višina pavšalnega plačila odvisna tudi od vrste dejanske rabe kmetijskih površin in števila vključenih hektarjev v postopek certificiranja, pri shemi kakovosti ekološka pridelava in predelava pa tudi od števila čebeljih družin prijavljenih v postopek certificiranja ter izvajanja predelave ekoloških proizvodov na KMG.
 • Najvišji možen znesek na KMG na koledarsko leto znaša 3.000 Eurov.

 

 (Opis podukrepa M3.1 je ažuriran skladno z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 z dne 27. 10. 2016)