Program podeželja

Kako predstaviti in prodajati izdelke predelane na kmetiji resize

 

Opis

Cilj podukrepa je zboljšati specifična znanja in informiranost subjektov, ki si želijo ali so se že vključili v ukrepe KOPOP, Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ).

Svetovanje se izvaja individualno.

Rezultat svetovalne storitve mora biti oprijemljiv in preverljiv (npr. izdelan program, poročilo).

V okviru tega podukrepa bodo podprta individualna svetovanja za vsebine, ki predstavljajo pogoj ali zahtevo pri drugih ukrepih:

• izdelava programa dobrobiti živali, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep Dobrobit živali;

• izdelava programa aktivnosti, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrepa KOPOP in Ekološko kmetovanje;

• izdelava individualnega načrta preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo, ki predstavlja obveznost za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ukrep Ekološko kmetovanje;

• izvedba obveznega individualnega svetovanja za upravičence, vključene v ukrepa KOPOP in Ekološko kmetovanje, vsaj enkrat v času trajanja obveznosti.

 

Upravičenci

Upravičenec do nepovratne podpore v okviru tega ukrepa je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki zagotovi storitev svetovanja kmetijskim gospodarstvom in je za to ustrezno usposobljen.

Svetovanje je za udeleženca brezplačno.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški organizacije in izvedbe svetovanja, ki se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, potnih stroškov ipd., nastali od datuma podpisa pogodbe do vložitve (zadnjega) zahtevka za izplačilo sredstev.

Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

 

Pogoji za upravičenost

Potencialni upravičenci morajo v prijavi na javno naročilo in v času izvajanja javnega naročila:

  • dokazati in vzdrževati raven ustrezne izobrazbe, delovnih izkušenj in kvalificiranosti osebja, ki izvaja dejavnost svetovanja;
  • redno razpolagati z zadostnim številom osebja, ki zagotavlja storitev svetovanja in se redno usposablja za izvajanje te dejavnosti.

Kvalificiranost in zadostno število osebja bo opredeljeno od primera do primera glede na predmet javnega naročila.

 

Vrsta podpore:

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Najvišji znesek javne podpore je 1.500 EUR na posamezno svetovanje.

Podpora za posamezno svetovanje se lahko ustrezno zniža glede na zahtevnost svetovanja in na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, ki upošteva pri izboru izvajalca tudi cenovni vidik izvedbe storitve svetovanja.

Stopnja javne podpore je 100 %.

 

 

(Opis podukrepa M2.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)