Program podeželja

Opis ukrepa

Ukrep LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Slovenija ima na področju lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« večletne izkušnje, ki segajo v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sam pristop LEADER se je v Sloveniji uveljavil v programskem obdobju 2007–2013, ki se je izkazal kot uspešno orodje za uresničevanje lokalnih razvojnih ciljev LAS. Vseh 33 potrjenih LAS je ostalo aktivnih skozi celo programsko obdobje. Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov. Zaključevanje projektov bo potekalo vse do konca leta 2015.

S kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, se omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij in niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celostni in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da razširijo svoje področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Strategija lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom.

Ukrep LEADER, ki se izvaja kot del skupnega pristopa CLLD, se bo izvajal v okviru enotnega tematskega cilja, in sicer spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Operacije, ki se bodo izvajale v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pa lahko prispevajo tudi k ostalim tematskim ciljem.

Cilj ukrepa LEADER je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispeva reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja izziv za različne ciljne skupine na podeželju.

Ukrep LEADER se bo v programskem obdobju izvajal preko štirih podukrepov:
Pripravljalna podpora (podukrep M19.1);
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep M19.2);
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep M19.3) in
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4).

Odločanje o razvoju lokalnega območja je domena lokalnega partnerstva, ki na podlagi poznavanja razvojnih problemov in priložnosti svojega območja pripravi SLR. SLR mora prispevati k pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Umeščati se mora v strateške usmeritve PRP 2014–2020 ter s tem slediti prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, zasledovati doseganje vseh treh horizontalnih ciljev EU, ob enem pa mora biti usklajena z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni in lokalni ravni. LAS mora s posameznimi operacijami prispevati k reševanju potreb, ki jih je kot ključne navaja PRP 2014–2020.

Podpora iz naslova ukrepa LEADER je osredotočena v peto težišče ukrepanja kot je določeno v PRP 2014–2020 in se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«. Za zagotavljanje skladnega in vzdržnega razvoja podeželskih območij je poleg vlaganj v razvoj osnovne infrastrukture potrebno vlagati tudi v razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k višji socialni vključenosti. Visoka stopnja brezposelnosti, zlasti med mladimi, ženskami in drugimi ranljivimi skupinami (npr. brezposelni, Romi, starejši odrasli), nizka gospodarska rast in pomanjkanje delovnih mest so izzivi, s katerimi se sooča celoten slovenski prostor. Ustvarjanje delovnih mest na podeželju in spodbujanje višje socialne vključenosti je zato pomembna naloga, ki jo bo mogoče doseči samo z usklajenim delovanjem med različnimi sektorji in skladi. Izziv za podeželski prostor pa predstavlja tudi skrb za okolje, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter trajnostna raba naravnih virov.

Lokalno partnerstvo mora ob pripravi SLR upoštevati in vključiti vse ključne elemente, kot jih določajo EU in nacionalni predpisi. Pri pripravi SLR pa mora izhajati iz naslednjih štirih tematskih področij ukrepanja, ki so jih OU identificirali kot ključne izzive pri zasledovanju ciljev Unije:
• ustvarjanje delovnih mest,
• razvoj osnovnih storitev,
• varstvo okolja in ohranjanje narave ter
• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ta področja bodo reševala izzive v zvezi z visoko brezposelnostjo, povečanjem konkurenčnosti, izboljšanjem osnovnih storitev, vključno z lokalno infrastrukturo in posledično reševanjem problematike depopulacije, ohranjanjem identitete krajine ter varstvom okolja in naravnih virov. Spodbujala pa se bo tudi večja socialna vključenost in boj proti revščini.
Z namenom enakomernega zasledovanja ciljev, lahko lokalna partnerstva v SLR vključijo tista tematska področja ukrepanja, ki izhajajo iz lokalnih potreb in bodo prispevala k zastavljenim ciljem lokalnega razvoja. Razporeditev prednostnih nalog po posameznih tematskih področjih ukrepanja pa je odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in določitve težišč med posameznimi tematskimi področji ukrepanja. Izbor operacij, s katerimi bodo LAS zasledovali tematska področja ukrepanja je v pristojnosti LAS. LAS bodo operacije izbrali na podlagi javnih pozivov.

 

Več informacij:
V Partnerskem sporazumu izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost določa poglavje 3.1.1 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

V PRP 2014–2020 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, določa poglavje 8.2.14 M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

Uporabne povezave:

Spletna stran ENRD - namenjeni pristopu CLLD
Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (avgust 2014)
Smernice za izvajanje projektov sodelovanja v okviru programov razvoja podeželja 2014–2020 (Guidance for implementation of the leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020, november 2014)
Program razvoja podeželja RS 2014–2020
Partnerski sporazum
Evropski strukturni in investicijski skladi

 

 

Predstavitve:

PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017) 

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP) 

Navodila za informiranje in obveščanje - označevanje vira sofinanciranja (Matej Štepec, MKGP) 

Predstavitev projekta čezmejnega sodelovanja (Bojana Žaberl, LAS Obsotelje in Kozjansko) 

Goljufije in umetno ustvarjeni pogoji (mag. Denis Minič, ARSKTRP)

***

PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE UKREPA CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 (Ljubljana, 22. 6. 2016)

Dne 22. 6. 2016 je v poslovni stavbi Rotonda v Ljubljani potekala delavnica na temo upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (ukrep LEADER). Udeleženci predstavitve so bile lokalne akcijske skupine. Na delavnici so bile predstavljene naslednje predstavitve:

- Primeri napak in neupravičenih stroškov preteklega obdobja (Boštjan Gričar, ARSKTRP)

- Vnos vlog za CLLD, podukrep M19.2 (Andreja Hauptman Medved, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški in pregled zahtevka za izplačilo (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

- Kontrola na kraju samem za ukrep LEADER (CLLD) Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Samo Verbič, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški za sklad ESRR (Breda Štern in Andreja Budimir, MGRT)

 

 ***

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Lenart v Slovenskih goricah, 27. 5. 2016)

Posvet Slovenskih lokalnih akcijskih skupin je bil organiziran 27. 5. 2016 v Lenartu v Slovenskih Goricah. Osrednja tema posveta so bile državne pomoči v okviru izvajanja LEADER/CLLD. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Vidik državnih pomoči, Štefan Preglej, MF

- Uredba CLLD - Državne pomoči, Alina Cunk Perklič, MKGP

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, Jernej Kavšek, ARSKTRP

 

***

Povzetek posveta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (z dne 17. 6. 2015, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

Delovni posvet o državnih pomočeh za ukrep LEADER, Štefan Preglej, Min. za finance (16. 6. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (10. 2. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (16. 1. 2015):

 

Javna predstavitev drugega predloga PRP 2014-2020 (9. 12. 2014)

LEADER support in relation to State aid rules, Evropska komisija (19. 11. 2014)

 

 

 

(Opis ukrepa M19 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

M19 - Obvestila:

Na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP se nahajajo najbolj pogosta vprašanja in odgovori glede izvajanja CLLD/LEADER, na tej povezavi.

Predlagamo, da v prihodnje vaša vprašanja pošiljate na forum, saj želimo na ta način zagotoviti dostopnost do informacij vsem, ki se srečujejo s podobnimi vprašanji.

M19 - Navodila in obrazci

- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) ter Priloga 1 - Časovnica

- Obrazec za letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4

- Navodila Evropske komisije o izvajanju dejavnosti sodelovanja v okviru pristopa LEADER v programih razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

- Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

- Obrazec za izdelavo strategij lokalnega razvoja