Program podeželja

Opis
Namen podukrepa je sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja tehnološkega razvoja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu, ki bodo prispevali k doseganju zastavljenih ciljev razvoja podeželja.

Podprti bodo projekti, ki bodo imeli za rezultat nove dosežke in rešitve ter inovativne pristope na področju tehnološkega razvoja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu.

 

Upravičenci
Upravičenci v okviru tega ukrepa so različne oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta:

  • oblike sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske verige in gozdarstva ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, vključno s skupinami proizvajalcev, zadrugami in medpanožnimi organizacijami;
  • operativne skupine EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

 

Upravičeni stroški
V okviru podukrepa so do podpore upravičeni naslednji stroški iz pete točke 35. člena Uredbe 1305/2013/EU:
- tekoči stroški sodelovanja, povezani z izvajanjem projekta;
- neposredni stroški, povezani z izvajanjem projekta, poslovnega načrta ali aktivnosti;
- stroški vzpostavljanja grozda ali mreže v okviru izvajanja projekta in
- stroški promocijskih dejavnosti.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški: obresti na dolgove, davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora, strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo in prispevek v naravi.

Pri izvajanju tega podukrepa se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov, ki se bodo določile v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost
- V projektno partnerstvo morata biti vključena vsaj dva partnerja;
- Sklenjeno razmerje med partnerji v subjektu sodelovanja;
- Poravnane obveznosti vseh partnerjev v projektu do države;
- Sovpadanje/povezanost vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami in SWOT;
- Izdelan načrt projekta s pričakovanimi rezultati in vsebinska ustreznost projektne naloge;
- Projekti, ki so že v procesu izvajanja niso upravičeni do podpore;
- Podpora je namenjena projektom, ki bodo vključevali praktične vidike in rezultate in ne projektom, ki so zgolj raziskovalne narave;
- Rezultati projektov morajo biti razširjani med zainteresirano javnostjo in posredovani ciljnim skupinam. Za razširjanje in posredovanje projektov se uporabi mrežo EIP in Mrežo za razvoj podeželja.

 

Vrsta podpore
Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)