Program podeželja

Opis
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih s posebnimi omejitvami (četrti odstavek 32. člena Uredbe 1305/2013/EU), v katerih so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami. V skladu s točko (a) petega odstavka istega člena Slovenija dodaja v program obstoječo razmejitev območij s posebnimi omejitvami.

Obm s posebnimi omejitvami

 

Območja s posebnimi omejitvami prestavljajo v Sloveniji 10 % površine države, kjer se nahaja dobrih 16 % kmetijskih zemljišč. Kmetje gospodarijo na območjih, ki so prizadeta zaradi specifičnih omejitev, kot so pogoste poplave, prisotnost močne burje, območje barja, prisotnost izrazitih kraških pojavov, ter velika reliefna razgibanost gričevja severovzhodne Slovenije. V vsakem od teh območij krojijo kmetijsko pridelavo drugačne omejitve in se morajo kmetje na njih tudi različno prilagajati, oziroma jim povzročajo različne dodatne stroške ali izpad dohodka. Zaradi navedenih omejitev je v mnogih primerih še prisotna ekstenzivna oblika kmetovanja.

Tudi zaradi navedenih naravnih posebnosti se pomemben del kmetijskih zemljišč še obdeluje na naravi prijazen in pretežno ekstenzivni način. Posledično je zaradi visoke stopnje biotske raznovrstnosti nekaj območij s posebnimi omejitvami v celoti vključeno v omrežje Natura 2000 (Goričko, Ljubljansko barje, Kras, poplavno območje ob reki Krki), nekaj območij pa je vključeno v omrežje Natura 2000 z delom površin (Slovenske gorice, Dravinjske gorice, območje z močno burjo). Čeprav je ponekod opazen vpliv intenzifikacije kmetijstva, se hkrati pojavlja opuščanje ekstenzivnih kmetijskih zemljišč, ki za intenzivno kmetovanje niso primerna. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se tako ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Mozaična kulturna krajina, velika biotska raznovrstnost in usmerjenost kmetijskih gospodarstev tudi v dopolnilne dejavnosti, predstavlja v teh območjih privlačen prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa, prebivalcem pa se poleg kmetovanja ponuja priložnost izrabiti obstoječe danosti kot pomemben turističen potencial.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v območjih s posebnimi omejitvami tako zasleduje predvsem naslednje cilje:
- Vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti;
- Vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

 

Upravičenci
Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih s posebnimi omejitvami.

 

Upravičeni stroški
Podpora se kmetom izplača v obliki letnega plačila na hektar kmetijske površine za kritje dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so povezani z omejitvami kmetijske proizvodnje v območjih s posebnimi omejitvami.
Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v območjih s posebnimi omejitvami v primerjavi s kmetovanjem izven območij s posebnimi omejitvami.
Letno plačilo se izračuna za vsako individualno KMG. Podrobneje je izračun zneska plačila prikazan v poglavju (Veljavni) zneski in stopnje podpore znotraj tega podukrepa.

 

Pogoji za upravičenost
Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec mora biti aktivni kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.
Ob vstopu v ukrep mora imeti KMG vsaj 1 ha kmetijskih površin v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
Upravičenec se mora obvezati, da bo na območjih, določenih v skladu z 32. členom Uredbe 1305/2013/EU, še naprej opravljal svojo kmetijsko dejavnost.

 

Vrsta podpore
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli v obliki letnega izravnalnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč kot nadomestilo kmetom zaradi višjih stroškov in izgube dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja na območjih s posebnimi omejitvami.

 

 

(Opis podukrepa M13.3 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

AKTUALNO NA UKREPU M13:

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list RS št. 84/16)

Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/2015)