Program podeželja

Opis
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve (tretji odstavek 32. člena Uredbe 1305/2013/EU), v katerih so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.

OMD Druga obmocja z naravnimi omejitvami

Druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve, prestavljajo v Sloveniji 4 % površine države, kjer se nahaja 4 % kmetijskih zemljišč. Na teh območjih prevladujejo kmetijska zemljišča z nižjim proizvodnim potencialom, z ekonomskimi rezultati, ki zaradi omejitev pri pridelavi zaostajajo za povprečjem, ter demografskimi težavami, ki se kažejo kot nizka gostota prebivalcev na km2 ali upadanje prebivalstva, ob hkratnem visokem deležu kmečkega prebivalstva.

Zaradi prepleta različnih talnih in s tem tudi proizvodnih pogojev za kmetovanje je v tem območju prisotna različna raba kmetijskih površin.

Predvsem neugodne talne razmere ne omogočajo razvoj intenzivnih kmetijskih panog. Za ohranitev mozaične pokrajine je potrebno nadaljevati z ekstenzivnim kmetovanjem, da se ohrani proizvodni potencial kmetijskih zemljišč in s tem vzdrževana kulturna krajina. To je predpogoj za nadaljnjo ohranitev ugodnega stanja na področju biotske raznovrstnosti ter omogoča razvoj turističnega potenciala.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v drugih območjih, ki imajo pomembne naravne omejitve, zasleduje predvsem naslednje cilje:
- vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo ali izgubo biotske raznovrstnosti ter
- vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

 

Upravičenci
Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

Upravičeni stroški
Podpora se kmetom izplača v obliki letnega plačila na hektar kmetijske površine za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so povezani z omejitvami kmetijske proizvodnje v drugih območjih z naravnimi omejitvami izven gorskih območij.
Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve, v primerjavi s kmetovanjem izven območij s pomembnimi naravnimi omejitvami.
Letno plačilo se izračuna za vsako individualno KMG. Podrobneje je izračun zneska plačila prikazan v poglavju (Veljavni) zneski in stopnje podpore znotraj tega podukrepa.

 

Pogoji za upravičenost
Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec mora biti aktivni kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.
Ob vstopu v ukrep mora imeti KMG vsaj 1 ha kmetijskih površin v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
Upravičenec se mora obvezati, da bo na območjih, določenih v skladu z 32. členom Uredbe 1305/2013/EU, še naprej opravljal svojo kmetijsko dejavnost.

 

Vrsta podpore
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli v obliki letnega izravnalnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč kot nadomestilo kmetom zaradi višjih stroškov in izgube dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja na območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

 

(Opis podukrepa M13.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

AKTUALNO NA UKREPU M13:

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list RS št. 84/16)

Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/2015)