Program podeželja

Opis
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti v gorskih območjih, v katerih so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.

 

OMD Gorska obmocja

 

Gorsko območje v Sloveniji zavzema kar 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 % vseh kmetijskih zemljišč v državi. Kmetijska gospodarstva, ki gospodarijo na večjih nadmorskih višinah, imajo zaradi krajše vegetacijske dobe znatno omejen izbor kmetijskih rastlin in nižje pridelke na enoto površine. Podatek iz registra kmetijskih gospodarstev (evidenca GERK) pove, da nad 500 metri nadmorske višine močno prevladuje trajno travinje, ki predstavlja kar 95 % vseh kmetijskih zemljišč, le 5 % pa predstavljajo njive. Zaradi tega prevladuje živinoreja, pogosto ekstenzivna, saj lahko le travojede živali izkoristijo voluminozno krmo s travnikov.

Naslednja omejitev, s katero se soočajo kmetijska gospodarstva v gorskem območju so strmi nagibi kmetijskih zemljišč, saj je reliefna razgibanost površja države zelo velika. Ta naravna omejitev dodatno otežuje kmetijsko pridelavo, v mnogih primerih je potrebna uporaba dražje, specialne mehanizacije in/ali več ročnega dela in zaradi tega so stroški pridelave višji.

Zaradi naravnih danosti v gorskem območju prevladujejo biotsko bogata travišča, ki so pogosto vključena v omrežje Natura 2000. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili tako neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v gorskih območjih tako zasleduje predvsem naslednje cilje:
- vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti;
- ohranjanje poseljenosti podeželskih območij v gorskih območjih in
- zagotavljanje javnih koristi v gorskem območju in njihov prispevek zlasti pri ohranjanju in obnovi infrastrukture, varstvu pred naravnimi nesrečami, turizmu in ohranjanje dediščine podeželja.

  

Upravičenci
Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na gorskih območjih.

 

Upravičeni stroški
Podpora se kmetom izplača v obliki letnega plačila na hektar kmetijske površine za kritje dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so povezani z omejitvami kmetijske proizvodnje v gorskih območjih.
Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v gorskih območjih v primerjavi s kmetovanjem izven območij z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.
Letno plačilo se izračuna za vsako individualno KMG. Podrobneje je izračun zneska plačila prikazan v poglavju (Veljavni) zneski in stopnje podpore znotraj tega podukrepa.

 

Pogoji za upravičenost
Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec mora biti aktivni kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.
Ob vstopu v ukrep mora imeti KMG vsaj 1 ha kmetijskih površin v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
Upravičenec se mora obvezati, da bo na območjih, določenih v skladu z 32. členom Uredbe 1305/2013/EU, še naprej opravljal svojo kmetijsko dejavnost.

 

Vrsta podpore
Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli v obliki letnega izravnalnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč kot nadomestilo kmetom zaradi višjih stroškov in izgube dohodka kot posledica težjih pogojev kmetovanja v gorskih območjih.

 

 

(Opis podukrepa M13.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

AKTUALNO NA UKREPU M13:

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list RS št. 84/16)

Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/2015)