Program podeželja

Primeri dobrih praks by Z. Hardi 20102. dan fotoPrimoz Lavre05 dezman MG 1044 resize

 

Opis

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam. Dodelijo se za prostovoljno izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

Upravičenec, ki zaprosi za plačila mora poleg pogojev upravičenosti, ki so opisani v poglavju "Pogoji za upravičenost" tega podukrepa, izpolnjevati naslednje zahteve:
- ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
- opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
- uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
- vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
- če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.
Zgoraj navedene zahteve se preverjajo na naslednje načine:
- AKTRP izvajanje zahteve preverja s 100 % administrativno kontrolo preko certifikata za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je pridobljen skladno z Uredbo 834/2007/ES.
- AKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno kontrolo preko računalniške aplikacije »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, ki vključuje podatke o udeležbi upravičencev na programih usposabljanja.
- AKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno kontrolo preko računalniške aplikacije »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, ki vključuje podatke o uporabi storitev svetovanja.
- AKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno kontrolo na podlagi seznama kmetijskih gospodarstev, ki so pridobila certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, skladno z Uredbo 834/2007/ES.
- AKTRP izvajanje zahteve preverja s 100 % administrativno kontrolo preko evidence o rejnih živalih in registra kmetijskih gospodarstev.

Navedene zahteve zagotavljajo strokovno pomoč in usposobljenost upravičencev za pridelavo visokokakovostne hrane, ki varuje zdravje ljudi ter omogoča največje možno zmanjšanje negativnih vplivov na okolje predvsem z vidika preprečevanja onesnaževanja podtalnice s strani kmetijstva, saj že osnovne prepovedi kot so npr. prepoved uporabe sintetičnih sredstev za varstvo rastlin (herbicidov in tudi ostalih fitofarmacevtskih pripravkov) in lahko topnih mineralnih gnojil že neposredno pomenita aktivno zaščito podtalnice pred onesnaženjem z ostanki pesticidov in delno tudi nitratov. Te prepovedi prav tako omogočajo, da se ne obremenjuje tal, kar prispeva tudi k izboljšanju lastnosti tal in upravljanju z njimi.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega podukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.

 

Upravičeni stroški

Plačila krijejo vse stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti ob upoštevanju najvišjih zneskov plačil glede na izračunan znesek plačila po modelni kalkulaciji oziroma v skladu z najvišjimi možnimi zneski plačil opredeljenimi v Prilogi II Uredbe 1305/2013/EU, razen pri trajnem travinju, kjer plačila krijejo 80 % od izračunane vrednosti po modelni kalkulaciji. Kljub temu, da plačilo za trajno travinje ne krije vseh stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti, se ocenjuje, da to ne bo imelo negativnega učinka na vključevanje trajnega travinja v ekološko kmetovanje, kar potrjujejo tudi rezultati analiz dosedanjega izvajanja ekološkega kmetovanja.

Plačila vključujejo tudi transakcijske stroške, ki se nanašajo na prisotnost ob kontroli in za vodenje evidenc. Transakcijski stroški znašajo pri njivah-poljščinah 8,9 % plačila, pri vrtninah na prostem 3,7 % plačila, pri vrtninah v zavarovanih prostorih 12,3 % plačila, pri intenzivnih sadovnjakih 13,9 % plačila, pri travniških visokodebelnih sadovnjakih 14,2 % plačila, pri vinogradih 8,8 % plačila, pri hmeljišču 4,6 % plačila, pri drevesnicah 12,9 % plačila, pri trajnem travinju 0,4 % plačila, pri pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin od 2,3 % do 4,1 % plačila in pri čebelarjenju 0,4 % plačila.

Strošek certifikacije za ekološke kmetijske pridelke oziroma živila ni upravičen strošek v okviru tega podukrepa.

 

Pogoji za upravičenost

Upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto.

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
Ob vstopu v podukrep mora imeti kmetijsko gospodarstvo vsaj 1 ha kmetijskih površin ali vsaj 1 čebeljo družino v primeru čebelarjenja.
Imeti mora izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.
Kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, skladno s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

Zgoraj navedeni pogoji upravičenosti se preverjajo na naslednje načine:
- AKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % administrativno kontrolo preko podatkov o pravočasni vključenosti upravičencev v kontrolo pri organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja.
- AKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % administrativno kontrolo preko registra kmetijskih gospodarstev.
- AKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % administrativno kontrolo ob vnosu zahtevka za podukrep.
- AKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % administrativno kontrolo ob vnosu zahtevka za podukrep preko registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil iz prvega do osmega odstavka 28. člena Uredbe 1305/2013/EU, morajo biti v programu aktivnosti kmetijskega gospodarstva posebej opredeljene tudi vse obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje tega ukrepa. V tem primeru se pripravi en program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč iz navzkrižne skladnosti, ustrezna merila in minimalne dejavnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve v skladu z nacionalnimi predpisi.

Upravičenec do plačil mora dosledno upoštevati ustrezne zahteve navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč. Tudi upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti, ki so določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli na ha kmetijskih površin oziroma na družino v primeru čebelarjenja.

Podpora za trajno travinje se dodeli v obliki letnega plačila na ha trajnega travinja.
Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega podukrepa.

Plačilo za trajno travinje za KMG se obračuna za površino trajnega travinja, ki dosega povprečno obtežbo najmanj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja. Če KMG ne dosega povprečne obtežbe 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, se plačilo obračuna le za površine, za katere je obtežba 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja zagotovljena.

Pri čebelarjenju so plačila vezana na vse čebelje družine, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave in predelave.

 

Višina podpore

Višina javne podpore za izvajanje tega podukrepa:

 • njive-poljščine: 326,18 EUR/ha,
 • vrtnine na prostem: 600,00 EUR/ha,
 • vrtnine v zavarovanih prostorih: 600,00 EUR/ha,
 • oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami: 676,60 EUR/ha,
 • travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto najmanj 50 - 200 dreves/ha: 189,33 EUR/ha,
 • vinogradi: 692,74 EUR/ha,
 • hmeljišča: 900,00 EUR/ha,
 • drevesnice: 900,00 EUR/ha,
 • trajno travinje: 155,57 EUR/ha,
 • čebelarjenje: 22,31 EUR/družino,
 • pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin:
  • poljščine: 600,00 EUR/ha,
  • krmne rastline: 600,00 EUR/ha in
  • vrtnine: 600,00 EUR/ha.

Najvišji zneski plačil na hektar kmetijskih površin oziroma na družino pri čebelah upravičenca, ki jih je možno pridobiti za izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje znašajo:

 • za njivske površine: 600 EUR/ha,
 • trajne nasade: 900 EUR/ha,
 • travinje: 450 EUR/ha,
 • pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin: 800 EUR/ha in
 • čebelarjenje: 22,31 EUR/družino.

 

 

(Opis podukrepa M11.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

AKTUALNO:

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list RS št. 84/16)

27. 10. 2016 - Ekološko čebelarstvo v Sloveniji

19. 9. 2016 - Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016

9. 3. 2016 - Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja

22. 2. 2016 - Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

20. 11. 2015 - v Knjižnico smo dodali številna gradiva na temo usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje")

14. 9. 2015 - Obvestilo o obveznem usposabljanju kmetov, ki so vstopili v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014-2020

25. 8. 2015 - brošura Odločitev za ekološko kmetijstvo: "Pomen prave izbire!"

brosura ODLOCITEV naslovnica

31. 7. 2015 - Priročnik o krepitvi zmogljivosti sodelovanja v ekološkem sektorju

brosura ORGANIC naslovnica

Na voljo je priročnik o krepitvi zmogljivosti sodelovanja v ekološkem sektorju, vključno s pregledom pomembnih vidikih politike razvoja podeželja EU, najboljših praks iz cele Evrope in priporočila za uspešno sodelovanje, ki ga izdalo International Federation for Organic Agricultural Movements EU.