Program podeželja

Katja Cankar 3

Foto: Biotska pestrost v vinogradu (avtor: Katja Cankar, Foto natečaj Moje podeželje).

 

Opis

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo pomenijo spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija vključuje obvezni in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije.

 

A. Obvezna zahteva:
• VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov
Z namenom racionalnejše in bolj ciljne rabe fitofarmacevtskih sredstev se v obdobju od 1. 5. do 15. 8. tekočega leta uporabljajo feromonske vabe in/ali lepljive plošče, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva. Število potrebnih vab je določeno z navodili proizvajalca feromonskih vab in lepljivih plošč.

Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.
Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih vinogradih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

- Obtežba: ni relevantna.
- Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%.
- Obseg: del površin.
- Lokacija: ni pomembna.
- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:
- ugotavljanje številčnosti in časa pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva rastlin;
- natančnejša določitev praga škodljivosti in časa tretiranja;
- zmanjšana raba fitofarmacevtskih sredstev - insketicidov.

 

B. Izbirne zahteve:

• VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
Za talno gnojenje se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES, oziroma organska gnojila. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.

- Obtežba: ni relevantna.
- Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%.
- Obseg: vse površine vinogradov.
- Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:
- izboljšana struktura in rodovitnost tal;
- povečanje odpornost rastlin pred boleznimi;
- povečanje vsebnosti organske snovi v tleh;
- povečanje mikrobiološke aktivnosti tal.

 

• VIN_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami)
Zahteva je namenjena zatiranju plevelov v vrstnem prostoru brez uporabe herbicidov. Prispeva tudi k ohranjanju rodovitnosti tal, večji biološki aktivnosti, zadrževanju vlage v tleh in zaščiti rastlin pred ekstremnimi temperaturami. Tla v vrsti pod trsi se lahko plitvo obdela ali pa se rastline – plevele večkrat pokosi ali zmulči.

Ker uporaba herbicidov ni dovoljena, se z izvajanjem zahteve doseže zmanjšanje skupne porabe fitofarmacevtskih sredstev.

- Obtežba: ni relevantna.
- Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%.
- Obseg: del površin.
- Lokacija: ni pomembna.
- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:
- zatiranje plevelov brez herbicidov;
- spodbujanje koristnih organizmov v tleh;
- zadrževanje vlage v tleh.

• VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov

Zahteva je namenjena pridelavi grozdja brez uporabe insekticidov, razen za obvladovanje karantenskih škodljivcev, s čimer se dodatno zmanjša negativne učinke insekticidov na okolje in poveča populacijo koristne favne.

  • Obtežba: ni relevantna.
  • Raba: vinogradi z nagibom do 35 % in vinogradi z nagibom nad 35 %.
  • Obseg: del površin.
  • Lokacija: ni pomembna.
  • Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:

  • zmanjšana raba insekticidov;
  • izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti;
  • povečanje populacije naravnih sovražnikov in koristnih organizmov.

• VIN_POKT: Pokritost tal v vinogradih z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh in zaščiti tal pred erozijo. Zahteva se izvaja v vsakem medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po trgatvi se tla v medvrstnem prostoru obdelajo s podrahljačem ali drugim primernim strojem, tako da se ne uniči ozelenitve v celoti. Po potrebi se ozelenjene površine doseje s primernimi kmetijskimi rastlinami. Rastline se zmulči oziroma pokosi. S tem se tla pognojijo in obogatijo z organsko snovjo. Če je vinograd na terasah, je košnja brežin teras obvezna. Dovoljen je neozelenjen pas pod trtami.

- Obtežba: ni relevantna.
- Raba: vinogradi z nagibom do 35 % in vinogradi z nagibom nad 35 %, če so terasirani.
- Obseg: del površin.
- Lokacija: ni pomembna.
- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:
- preprečevanje erozije;
- razvoj koristnih žuželk, čebel in talnih organizmov;
- zmanjšanje izpiranja in površinskega premeščanja fitofarmacevtskih sredstev iz vinogradov;
- obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
- izboljšanje zračno vodnega režima v tleh.

 

VIN_MEDV: Pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh. 

Zahteva je, da se po trgatvi tla v vsakem medvrstnem prostoru, ki ni pokrit z negovano ledino, zasejejo z rastlinami za podor. Ko dosežejo primerno velikost, se rastline zmulči, s čimer se tla obogatijo z organsko snovjo. Če je vinograd na terasah, je košnja brežin teras obvezna. Dovoljen je neozelenjen pas pod trtami.

- Obtežba: ni relevantna.
- Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%, če so terasirani.
- Obseg: del površin.
- Lokacija: ni pomembna.
- Območje izvajanja: vinorodna dežela Primorska.

Učinki:
- obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
- izboljšanje zračno vodnega režima v tleh.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Vinogradništvo vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom izboljšanja stanja tal.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Vinogradništvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.
Plačila krijejo 60% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost
Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:
- imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
- biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
- opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
- imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Vinogradništvo sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore (v EUR/ha):

tabela placil

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)