Program podeželja

Fotografski natečaj Mreže s soglasji Franci medved resize

Foto: Njiva z zelenjavo (avtor: Franci Medved).

 

Opis

Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo prispeva k izboljšanju stanja tal in voda prek:

 • izboljšanja rodovitnosti in strukture tal;
 • povečevanja mikrobiološke aktivnosti tal;
 • varovanja tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija);
 • fitosanitarnih učinkov kot so manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni;
 • preprečevanja izpiranja hranil v podtalje.

Operacija vključuje obvezni in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije.

Izvajanje zahtev v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

 

A. Obvezni zahtevi:

 • Petletni kolobar (POZ_KOL) – obvezna zahteva

V petletni kolobar morajo biti vključene najmanj 3 različne kmetijske rastline kot glavni posevek, pri čemer:

 • so žita lahko v kolobarju največ trikrat;je koruza lahko v kolobarju največ trikrat, vendar nikoli zaporedoma;
 • dosevki ne predstavljajo ene od 3 različnih kmetijskih rastlin, ki morajo biti vključene v petletni kolobar;
 • morebitna zamenjava kmetijskih rastlin v kolobarju ne sme poslabšati kolobarja in negativno vplivati na okolje oz. zmanjšati učinkovitosti izvajanja zahteve.

Obtežba: ni relevantna.

Raba: njive.

Obseg: vse njivske površine, katerih velikost je večja ali enaka 0,1 hektar.

Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.

Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

 • Nmin analiza (POZ_NMIN) – obvezna zahteva

Zahteva Nmin analiza pomeni izvajanje hitrih talnih testov na vsebnost nitratnega dušika v tleh ali hitrih rastlinskih testov neposredno pred dognojevanjem, saj je ta za določitev obroka dušika v praksi dovolj natančen. Na podlagi Nmin analize se določi optimalni odmerek dušika glede na dejansko stanje zaloge nitratnega dušika v tleh v določeni razvojni fazi kmetijske rastline.

S hitrimi talnimi in rastlinskimi testi se preprečuje prekomerno uporabo dušikovih gnojil in s tem zmanjšuje nevarnost za izpiranje in onesnaženje podtalnice z nitrati.

- Obtežba: ni relevantna.

- Raba: njive.

- Obseg: vse njivske površine, katerih velikost je večja ali enaka 0,1 hektar.

- Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

V okviru zelene komponente, opredeljene v Uredbi o shemah neposrednih plačil za obdobje 2015-2020, se ekvivalentne prakse ne bodo izvajale.

 

B. Izbirne zahteve:

 • Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (POZ_NIZI) – izbirna zahteva

Zahteva pomeni nanos tekočih organskih gnojil s cisterno za direkten vnos ali nanos na površino tal neposredno pred setvijo in takojšnja inkorporacija.

Nanos na površino tal pomeni raztros tekočih organskih gnojil skozi cevi ali sani, ki se vlečejo po tleh. Gnojenje neposredno pred setvijo pomeni, da od inkorporacije do setve ne sme poteči več kot 7 koledarskih dni. Takojšnja inkorporacija pomeni inkorporacijo v 24 urah.

Namen zahteve je zmanjšati izpuste amoniaka in smradu pri gnojenju z živinskimi gnojili, ter izboljšati učinkovitost kroženja dušika v kmetijstvu s tem pa posredno vplivati na zmanjšanje izpustov toplogrednega didušikovega oksida.

Plačilo se lahko uveljavlja za največ 25 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil na ha. Ta količina gnojil se lahko proizvede na kmetijskem gospodarstvu, lahko pa jo kmetijsko gospodarstvo tudi prejme od drugega kmetijskega gospodarstva oziroma kupi.

Zahteva se mora na opisan način izvajati ves čas trajanja obveznosti.

Obtežba: ni relevantna.

- Raba: njive.

- Obseg: del njivskih površin.

- Lokacija: ni pomembna.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I).

 

 • Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (POZ_POD) – izbirna zahteva

V okviru zahteve se kmetijske rastline sejejo po spravilu glavnega posevka. Pred setvijo naslednje kmetijske rastline, najpozneje pa do 15. 11. tekočega leta, se posevek podorje. Zahteva se lahko uveljavlja le kot neprezimni posevek.

- Obseg: del njivskih površin, lahko na delu GERK-a.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I).

 

 • Uporaba protiinsektnih mrež (POZ_FFSM) – izbirna zahteva

V okviru izvajanja te zahteve se posevke oz. površine prekriva s protiinsektnimi mrežami ali agrokopreno z namenom zaščite kmetijskih rastlin pred insekti, pri čemer uporaba insekticidov ni dovoljena. Zahteva se lahko uveljavlja le za glavni posevek. Kot upravičene površine se lahko štejejo površine, ki so bile v posameznem letu pokrite s protiinsektno mrežo ali agrokopreno, pri čemer mora protiinsektna mreža oz. agrokoprena zadoščati za vsaj eno tretjino površin, vključenih v zahtevo. Na KMG je treba hraniti račune, iz katerih je razviden nakup protiinsektnih mrež oz. agrokoprene in račune za nakup fitofarmacevtskih sredstev.

- Obseg: del njivskih površin, vendar na celem GERK-u.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

 • Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (POZ_FFSV) – izbirna zahteva

V okviru izvajanja zahteve se uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva (aktivne snovi), ki so dovoljena na VVO I. Seznam dovoljenih aktivnih snovi, ki jih je na VVO I prepovedano uporabljati, je dostopen prek spletnih strani MKGP in ARSKTRP. Zahteva se lahko uveljavlja le za glavni posevek. Na KMG je treba hraniti deklaracije za fitofarmacevtska sredstva in račune o nakupu teh sredstev.

- Obseg: vse njivske površine.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija, razen VVO I.

 

 • Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov (POZ_MEHZ) – izbirna zahteva

V okviru zahteve se v glavnih posevkih tla prekrivajo z zastirkami oz. se izvaja mehansko zatiranje plevelov, pri čemer uporaba herbicidov v tekočem letu ni dovoljena. Mehansko zatiranje plevelov se izvede najpozneje do 25. 10. tekočega leta. Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija, ali shranjena izjava izvajalca, kadar se strojna storitev opravlja kot sosedska pomoč v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, hraniti pa je treba tudi pogodba med izvajalcem in uporabnikom strojne storitve, ali shranjen račun za opravljeno storitev s strani strojnega krožka, ali shranjeni računie o nakupu zastirke in fitofarmacevtskih sredstev, ali drugi dokazi o uporabi zastirke, pridelane na KMG.

- Obseg: del njivskih površin, vendar na celem GERK-u.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

 • Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ) - izbirna zahteva

Zahteva pomeni minimalno obdelavo tal za glavni posevek z v vlečnimi pasivnimi stroji za konzervacijsko obdelavo tal oz. gnanimi (aktivnimi) stroji za konzervacijsko obdelavo tal, pri čemer oranje ni dovoljeno. rahljalnikom (gruber) in vrtavkasto brano, pri čemer oranje ni dovoljeno. Konzervirajočo obdelavo tal je treba izvesti najpozneje do 25. 10. tekočega leta. Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija, ali shranjena pogodba med izvajalcem in uporabnikom strojne storitve, ali shranjen račun za opravljeno storitev s strani strojnega krožka ali shranjena izjava izvajalca, kadar se strojna storitev opravlja kot sosedska pomoč...

- Obseg: del njivskih površin (najmanj 20 %), vendar na celem GERK-u.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

 • Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL) – izbirna zahteva

Setev prezimnih posevkov (npr. ozimna pšenica, ozimna ogrščica ipd.) je potrebno opraviti najpozneje do 25. 10. tekočega leta. Tla morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. 11. tekočega leta do najmanj 15. 2. naslednjega leta. Obdelava ozelenjenih njivskih površin je dovoljena po 15. 2. naslednjega leta, pri čemer uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena. Zahteva se izvaja samo na njivskih površinah s povprečnim naklonom pod 20 %. Za pokritost tal s prezimnimi posevki se šteje, če je zelen pokrov viden na najmanj 70 % ozelenjene površine. Na KMG je treba hraniti račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev.

- Obseg: del njivskih površin (najmanj 20 %), lahko na delu GERK-a.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija, razen VVO I.

 

 • Neprezimni medonosni posevki (POZ_NEP) – izbirna zahteva

Setev neprezimnih medonosnih posevkov je potrebno opraviti najpozneje do 1. 8. tekočega leta. Tla morajo biti z neprezimnim medonosnim posevkom pokrita od 15. 8. tekočega leta do 16. 10. tekočega leta, obdelava ozelenjenih njivskih površin pa je mogoča po 16. 10. tekočega leta. V času izvajanja zahteve uporaba herbicidov in mineralnih dušikovih gnojil ni dovoljena. Za pokritost tal z neprezimnimi posevki se šteje, če je zelen pokrov viden na najmanj 70 % ozelenjene površine. Na KMG je treba hraniti račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev in gnojil.

- Obseg: del njivskih površin (najmanj 20 %), lahko na delu GERK-a.

- Lokacija: se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

- Območje izvajanja: celotna Slovenija, razen VVO I.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so KMG, ki se v izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom izboljšanja stanja tal in voda.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Pri zahtevi "POZ_NMIN: Nmin analiza" so v izračunu upoštevani transakcijski stroški v višini 10 % dejanskih stroškov materiala in storitev ter dela. Med transakcijske stroške so šteti stroški drobnega materiala, pošte, vodenja posebnih evidenc ter dela z oddajo vzorca.

Plačila krijejo 60 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo znaša 60 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

tabela placil

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

 

AKTUALNO NA OPERACIJI POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO:

12. 8. 2016 - Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 1. posodobitev (PDF)

27. 8. 2015 - članek Zmanjšanje izgub amonijaka pri gnojevki