Program podeželja

soncnice klemen kunaver

Foto: Sončnice (avtor: Klemen Kunaver)

 

Podukrep M10.1 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Pravne podlage za izvajanje ukrepa KOPOP so 28. člen Uredbe 1305/2013/EU, PRP 2014–2020 ter nacionalna uredba, ki ureja plačila za podukrep KOPOP.

Podprta bodo tista KMG, ki bodo izpolnjevala pogoje upravičenosti, splošne pogoje in zahteve v okviru izbranih operacij.

 

Operacije

Ukrep KOPOP se izvaja prek naslednjih operacij:

 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
 2. Hmeljarstvo;
 3. Sadjarstvo;
 4. Vinogradništvo;
 5. Trajno travinje I;
 6. Trajno travinje II;
 7. Posebni traviščni habitati;
 8. Traviščni habitati metuljev;
 9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
 10. Steljniki;
 11. Vodni viri;
 12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
 13. Grbinasti travniki;
 14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
 15. Planinska paša;
 16. Visokodebelni travniški sadovnjaki;
 17. Ohranjanje mejic;
 18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
 19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

 

Pogoji in zahteve

Ukrep KOPOP sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne zahteve in - kjer so na voljo - tudi izbirne zahteve. Upravičenec lahko na isti površini istočasno izvaja več operacij oz. zahtev.

V vsakem primeru mora prevzete obveznosti (obvezne in izbirne zahteve) izvajati pet let. Seznam dovoljenih kombinacij KOPOP operacij in zahtev je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Najmanjša upravičena površina za posamezno zahtevo je 0,1 ha. Na KMG mora biti v posamezno zahtevo vključenih najmanj 0,3 ha površin. KMG mora imeti skupno najmanj 1 ha kmetijskih površin, sicer vstop v ukrep KOPOP ni možen. Izjemi sta operaciji Ohranjanje mejic, ki je vezana na tekoči meter, in Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, ki je vezana na GVŽ.

Kmetijske rastline, za katere se lahko v okviru posamezne zahteve uveljavlja plačilo, so opredeljene pri posamezni zahtevi v nacionalni uredbi, ki ureja plačila za ukrep KOPOP, in na spletnih straneh MKGP ter ARSKTRP (Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči).

Vsaka zahteva (obvezna in izbirna) je finančno ovrednotena. Plačila za posamezne zahteve so določena na osnovi modelnih kalkulacij, ki upoštevajo stroške za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov oz. izpada dohodka zaradi prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP. Upravičenci bodo za izvajanje zahtev, vezanih na ohranjanje naravovarstveno pomembnih travišč, vodnih virov in krajine, upravičeni do 100 % izračunane vrednosti za izgubo dohodka oz. dodatno delo, ki bo nastalo zaradi izvajanja posamezne zahteve, za zahteve v okviru ostalih operacij pa je plačilo 60 % glede na izračunano vrednost zahteve. 

KMG mora ob vstopu v ukrep KOPOP najprej izpolnjevati pogoje upravičenosti. S prevzemom obveznosti pa bodo v obdobju trajanja obveznosti morali biti izpolnjeni splošni pogoji za izvajanje ter posamezne zahteve operacij, ki jih bo upravičenec izbral.

 

Pogoji upravičenosti

Ob vstopu v ukrep KOPOP mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (RKG);
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

Če KMG pogojev upravičenosti ne izpolni, ne more vstopiti v ukrep KOPOP.

 

Program aktivnosti

Novost v ukrepu KOPOP je program aktivnosti (PA), ki ga morajo imeti nosilci KMG najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge. PA izdelajo izvajalci svetovanj v sodelovanju z nosilcem KMG (upravičencem) pred vstopom v ukrep KOPOP. Namen priprave PA je informirati in pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje ukrepa KOPOP. Obenem se v PA definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP. Izdelava PA je za upravičenca brezplačna.

V primeru sprememb oz. dopolnitev izbora zahtev in kombinacij ukrepa KOPOP je treba PA dopolniti (novelirati). Če se upravičenec vključi v ukrep KOPOP in v ukrep ekološko kmetovanje (EK), se izdela en PA za oba ukrepa.

V primeru KMG planine mora biti izdelan PA za planino, ki vključuje najmanj opis planine (podatki o zemljiščih in živalih) ter načrt ureditve pašnika in paše, določati pa mora tudi zahteve, ki se bodo izvajale, ter pravila rabe planinskega pašnika.

PA vsebuje glede na izbrane operacije oz. zahteve najmanj podatke o: KMG, nosilcu KMG, zemljiščih in živalih, izbranih operacijah oz. zahtevah, zasnovi kolobarja, vodenju evidenc uporabe živinskih in mineralnih gnojil na KMG, načrtu ureditve pašnika in paše ter analizi tal in gnojilnem načrtu za tiste GERK-e, na katerih se uporabljajo mineralna gnojila, zato morajo nosilci gnojilne načrte tal prinesti na izdelavo PA.

V zvezi z analizo tal in gnojilnim načrtom morajo upravičenci upoštevati naslednje:

 • Gnojilni načrt mora biti izdelan na podlagi analize tal, ki ni starejša od petih let. Kot še veljaven datum analize tal za leto 2015 se upošteva datum 1. 1. 2010. To pomeni, da gnojilni načrt, izdelan na primer 15. 3. 2015 na podlagi analize tal z veljavnostjo 1. 3. 2010 ni ustrezen, saj je bila analiza tal v času izdelave gnojilnega načrta že starejša od petih let. Na gnojilnem načrtu mora biti naveden datum izdelave tega načrta in ne le datum, ko je bil natisnjen.
 • Analiza tal mora biti izdelana vsaj za naslednje parametre: P, K in organska snov. Za travinje analiza tal na organsko snov ni potrebna.

Na analizi tal morajo biti navedeni vsi GERK-i, za katere je izdelana. Iz analize tal mora biti razvidno, kdo je le-to izdelal in datum analize tal. Obstoječe analize tal, ki so še veljavne, morajo vsebovati vse zgoraj navedene zahtevane podatke. V nasprotnem primeru jih je treba dopolniti z manjkajočimi podatki. Manjkajoče GERK-e na analizah tal lahko dopiše kmetijsko svetovalna služba, medtem ko manjkajoče parametre lahko dopolni le laboratorij, ki je izdelal prvotno analizo tal.

 • Kot pripomoček pri jemanju vzorcev tal se uporabijo Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo, ki so dostopna prek spletnih strani MKGP, ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

 

Splošni pogoji

Upravičenec mora:

 • v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 4-urni program usposabljanja v zvezi s kmetijsko okoljsko podnebnimi vsebinami;
 • v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, v okviru katere se upravičencu svetuje glede pogojev in zahtev ter pravilnega izvajanja prevzetih kmetijsko okoljsko podnebnih obveznosti;
 • ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP;
 • upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav.

KMG mora v primeru uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev voditi podatke o nabavi, porabi, oddaji, prejemu in zalogi posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za vse površine KMG.

 

Trajanje obveznosti

Upravičenec se z vstopom v ukrep KOPOP obveže, da bo na KMG ta ukrep izvajal ves čas trajanja obveznosti (najmanj pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • prevzeta obveznost lahko preneha;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin.

Po zaključku petletne obveznosti bo mogoče letno podaljšanje te obveznosti.

 

 

POVEZAVE:

Knjižnjica s publikacijami in navodili

Zbirna vloga 2015 ... od A do Ž - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vse o zbirnih vlogah - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

 

(Opis podukrepa M10.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

AKTUALNO NA PODUKREPU M10.1:

27. 12. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD (Uradni list št. 84/16)

22. 9. 2016 - Obvestilo glede izvajanja KOPOP operacije GEN_SOR, ko na trgu ni semena črne detelje–poljanka

8. 9. 2016 - Posodobljeni termini obveznih usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

22. 7. 2016 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 51/16)

4. 5. 2016 - Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

12. 4. 2016 - Primer izpolnjenih evidenc o delovnih opravilih KOPOP

21. 3. 2016 - Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

14. 3. 2016 - Vlada izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016, Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 in Uredbo o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014-2020

22. 2. 2016 - Dodatna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

22. 2. 2016 - Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

28. 12. 2015 - Povzetek prvih sprememb ukrepa KOPOP v okviru PRP 2014–2020

10. 9. 2015 - POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 (2. izdaja, feb. 2015)

 

ARHIV