Program podeželja

Opis

seme fizola

Foto: Seme fižola (vir: ARSO Sokol).

 

Podukrep je namenjen dejavnostim, ki podpirajo ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ. Podpira se:

  • pregled in inventarizacijo (popis) stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih in opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov (vrstna in sortna raven) – gojene rastline in divji sorodniki gojenih rastlin;
  • sistematično karakterizacijo in evalvacijo izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih;
  • pripravo priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov (v genski banki oziroma na kmetijskih gospodarstvih).

Vstop v podukrep v letu 2017, trajanje 4 leta (2017-2020).

Upravičenec do plačila mora po opravljenem delu predložiti poročilo o izvedeni raziskavi z ugotovitvami, vključno s prikazom (specifikacijo) stroškov.

 

Upravičenci

Raziskovalne institucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire

 

Upravičeni stroški

  • Stroški dela raziskovalcev
  • Materialni stroški
  • Stroški za usklajevalne naloge (raziskovalci/pridelovalci)

 

Pogoji za upravičenost

Potencialni upravičenci morajo v ponudbi na javno naročilo in v času izvajanja javnega naročila:

  • dokazati in zagotavljati ustrezno izobrazbo, kvalificiranost in/ali reference osebja;
  • redno razpolagati z zadostnim številom osebja.

 

Vrsta podpore

Financiranje projektov (povračilo dokazanih stroškov)

 

Višina podpore

Do največ 320.000 EUR na projekt za obdobje 2017-2020.

 

 

(Opis podukrepa M10.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)