Program podeželja

vecznanja 4 rezerva MKO resize

 

Opis

Do podpore so upravičeni demonstracijski projekti namenjeni praktičnemu prikazu uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev, praks ipd., tudi tistih, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju stanja okolja.

Aktivnosti se lahko izvajajo na kmetijskih gospodarstvih, sofinanciranih iz ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru javne infrastrukture, kot so poskusni centri, kmetijska in gozdna posestva ali v okviru izobraževalnih oziroma znanstveno-raziskovalnih inštitucij.

Vključujejo praktični del usposabljanja.

Minimalno trajanje demonstracijskih projektov, minimalno število udeležencev in drugi pogoji bodo prilagojeni posameznim vsebinam demonstracijskih projektov.

Izvajalec demonstracijskega projekta mora zagotoviti ustrezno informiranost glede izvedbe usposabljanja in na spletnih straneh pred začetkom demonstracijskih aktivnosti objaviti program in terminski načrt izvedbe.

Udeleženci usposabljanja po uspešno zaključenem usposabljanju lahko prejmejo potrdilo o zaključenem usposabljanju. 

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so subjekti, ki izvajajo demonstracijske projekte.

Ciljna skupina so subjekti, dejavni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški organizacije in izvedbe usposabljanj.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela (npr. plače zaposlenih, honorar zunanjih predavateljev, potni stroški ipd.), materiala (gradivo za udeležence ipd.) in storitev (stroški najema prostora, stroški najema strojev, oblikovanje promocijskega gradiva, oglaševanje ipd.), nastali od datuma podpisa pogodbe do vložitve (zadnjega) zahtevka za izplačilo.

 

Pogoji za upravičenost

Potencialni upravičenci morajo v ponudbi na javno naročilo in v času izvajanja javnega naročila:

  • dokazati in zagotavljati ustrezno izobrazbo, kvalificiranost in/ali reference osebja, ki izvaja demonstracijske projekte;
  • redno razpolagati z zadostnim število osebja, ki izvaja demonstracijske projekte in ki se redno usposablja za izvajanje te dejavnosti;
  • zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo demonstracijskih projektov;
  • pripraviti program izvedbe demonstracijskih projektov.

Kvalificiranost in/ali reference in zadostno število osebja se opredeli od primera do primera glede na vsebino predmeta javnega naročila.

 

Vrsta podpore:

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov. Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

 

 

(Opis podukrepa M1.2 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

AKTUALNO NA UKREPU M1:

10. 11. 2016 -

19. 10. 2016 - 

23. 10. 2015 - v Knjižnico smo dodali številna gradiva na temo usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Varno delo"), usposabljanj za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Dobrobit živali") ter usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje").

12. 10. 2015 - Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 8. 2015 - Obvestilo o usposabljanjih za ekološko kmetijstvo (program in terminski načrt lokacij in dobrih praks)

3. 8. 2015 - Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015