Program podeželja

vecznanja 2 MKO resize

 

Opis

Cilj podukrepa je povečati usposobljenost v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.

Podpora je namenjena teoretičnim in praktičnim usposabljanjem (v obliki tečajev, delavnic, predavanj itd.).

Minimalno trajanje usposabljanj, minimalno število udeležencev in drugi pogoji bodo prilagojeni posameznim vsebinam usposabljanj.

Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti ustrezno informiranost glede izvedbe usposabljanja in na spletnih straneh pred začetkom usposabljanja objaviti program in terminski načrt usposabljanja.

Udeleženci usposabljanja po uspešno zaključenem usposabljanju lahko prejmejo potrdilo o zaključenem usposabljanju. 

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so subjekti, ki zagotavljajo usposabljanje ali izvajajo druge dejavnosti prenosa znanja in so ustrezno usposobljeni.

Ciljna skupina so subjekti, dejavni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški organizacije in izvedbe usposabljanj.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela (npr. plače zaposlenih, honorar zunanjih predavateljev, potni stroški ipd.), materiala (gradivo za udeležence ipd.) in storitev (stroški najema prostora, stroški najema strojev, oblikovanje promocijskega gradiva, oglaševanje ipd.), nastali od datuma podpisa pogodbe do vložitve (zadnjega) zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Pogoji za upravičenost

Potencialni upravičenci morajo v ponudbi na javno naročilo in v času izvajanja javnega naročila:

  • dokazati in zagotavljati ustrezno izobrazbo, kvalificiranost in/ali referenc osebja, ki izvaja dejavnost prenosa znanja in informiranja;
  • redno razpolagati z zadostnim številom osebja, ki zagotavlja storitev prenosa znanja in ki se redno usposablja za izvajanje te dejavnosti;
  • pripraviti program usposabljanja.

Kvalificiranost in/ali reference in zadostno število osebja bo opredeljeno od primera do primera glede na vsebino predmeta javnega naročila.

 

Vrsta podpore:

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore znaša 100 % upravičenih stroškov.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

 

 

(Opis podukrepa M1.1 je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016 - ni bilo sprememb)

AKTUALNO NA UKREPU M1:

10. 11. 2016 -

19. 10. 2016 - 

23. 10. 2015 - v Knjižnico smo dodali številna gradiva na temo usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Varno delo"), usposabljanj za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Dobrobit živali") ter usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje").

12. 10. 2015 - Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 8. 2015 - Obvestilo o usposabljanjih za ekološko kmetijstvo (program in terminski načrt lokacij in dobrih praks)

3. 8. 2015 - Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015