Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Na 5. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 6. 6. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 6. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

         OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

         OS naloži Organu upravljanja, da po potrebi izvede redakcijske popravke, zahtevane s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 1. sprememba, julij 2016, ki jo je na dopisni seji 2. 8. 2016 tudi potrdil.

Spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 1. sprememba (avgust 2016 - v veljavi)