Program podeželja

Arhiv programov PRP 2007 - 2013

 

PRILOGE:
priloga 1: Karte 
priloga 2: Kazalci izhodiščnega stanja (zadnji popravek z 9. spremembo z dne 18. 11. 2015)
priloga 3: Opis Območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
priloga 4: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za območja z omejenimi možnostmi
priloga 5: Seznam območij z omejenimi možnostmi
priloga 6: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za kmetijsko okoljske ukrepe
priloga 7: Seznam območij grbinastih travnikov
priloga 8: Seznam in opis avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali
priloga 9: Seznam in opis avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
priloga 10: Seznam katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri
priloga 11: Seznam ekološko pomembnih območij
priloga 12: Seznam osr. obm. pojavljanja ptic vlažnih ekst. travnikov na Naturi 2000 
priloga 13: Seznam vodovarstvenih območij
priloga 14: Komunikacijski akcijski načrt 2007-2013
priloga 15: Predlog akcijskega načrta Mreže za podeželje (zadnji poporavek s 6. spremembo)
priloga 16: Predhodno vrednotenje PRP Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
priloga 17: Opis in seznam območij ekstenzivnih kraških pašnikov 
priloga 18: Modelne kalkulacije za izračun višine plačila za KOP podukrep "Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov"
priloga 19: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za poukrepe KOP: Preusmerjanje v ekološko kmetovanje in neprezimni posevki

 


Podlaga za pripravo PRP 2007-2013 je Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (1. sprememba, november 2009), katerega splošni cilj je uravnotežen in trajnosten razvoj podeželskih območij Slovenije.


Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (junij 2007)