Program podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007–2013 (PRP 2007–2013) je bil s strani Evropske komisije potrjen leta 2007, izplačila pa so potekala do konca leta 2015. Prejemniki sredstev morajo izpolnjevati svoje obveznosti še pet let po prejemu sredstev.

PRP 2007–2013 odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge prispevajo k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU. Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se politika razvoja podeželja osredotoča na naslednje temeljne cilje:

- izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (os 1),

- podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje okolja (os 2),

- izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gosp. dejavnosti (os 3),

- spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor - pristop LEADER (os 4).

 

Za izvedbo PRP 2007–2013 je bilo namenjenih 1.176.985.582 € sredstev, od tega jih je bilo 416.476.378 € namenjenih izvajanju ukrepov prve osi, 574.440.943 € izvajanju ukrepov druge osi,136.308.025 € izvajanju ukrepov tretje osi, 33.760.006 € izvajanju pristopa LEADER, za tehnično pomoč je bilo namenjenih 16.311.825 € in za Mrežo za podeželje 918.399 €. Delež prispevka Evrpskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je znašal 75, 80 ali 100 %, odvisno od posameznega ukrepa.

 

Rezultati izvajanja PRP 2007-2013