Program podeželja

M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

 

Cilj

Zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanje vrednosti lesu;
 • lokalna samooskrba;
 • turizem;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialno varstvo;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

 

a.) Podpora v obliki nepovratnih sredstev:

Upravičenec do podpore je lahko:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik ali
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij.

 

Vrsta podpore

Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let. 

 

b.) Podpora v obliki finančnih instrumentov:

Končni prejemniki

Končni prejemnik je:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro podjetje ali malo podjetje.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev, razen za kmetijo (kjer je končni prejemnik nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

 

Opis

V okviru podukrepa 6.4 se bo podpora dodelila v obliki garancij za kredite, s katerimi bodo končni prejemniki lažje pridobili finančne vire za rast, razvoj in izboljšanje tekočega poslovanja.

Prednost kreditov, zavarovanih z garancijo, se lahko odraža v:

 • znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
 • znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;
 • stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev oziroma
 • možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov (garancije za zavarovanje bančnih kreditov).

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe oz. projekta, pri čemer med upravičene stroške spadajo tako stroški naložb kot tudi stroški obratnih sredstev.

Kredit, zavarovan z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

Višina garancije lahko znaša do največ 80 % zneska kredita. 

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno 8. spremembo PRP - julij 2020)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih