Program podeželja

Vsaka država članica ustanovi nacionalno Mrežo za podeželje, ki združuje organizacije, tudi zadruge, in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja.

Poslanstvo Mreže za podeželje (v nadaljevanju: Mreža) je spodbujanje mreženje med zainteresiranimi posamezniki in partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža združuje organizacije, uprave in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, del Mreže je tudi partnerstvo v okviru partnerskega sporazuma. Prav tako je poslanstvo Mreže zagotavljati in vzpostavljati komunikacijski proces (dvostranska interakcija) med vsemi partnerji in lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja. Mreža prispeva tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti. Naloge Mreže pa so tudi širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja PRP.

Strateška usmerjenost Mreže je podpora izvajanju Programa razvoja podeželja (v nadaljevanju: PRP), kar pomeni delovati v smeri zagotavljanja in spodbujanja kakovostnejšega izvajanja PRP preko različnih aktivnosti in orodij, tako znotraj organa upravljanja PRP (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) kot na strani partnerjev, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža pri izvajanju aktivnosti sledi politiki razvoja podeželja ter hkrati odgovarja na potrebe, ki izhajajo iz analize stanja potreb programskega območja in pristopu »od spodaj navzgor«. Mreža tako nudi pomembno podporo PRP in je glavno informacijsko-komunikacijsko orodje PRP.

Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota Mreže znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje Mreže. Glavne naloge podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. Podporna enota Mreže pospešuje oziroma spodbuja proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani. Ustanovitev podporne enote Mreže ne vzpostavlja Mrežo kot tako, ampak le-ta vključuje tudi člane, ki so registrirani v bazo Mreže, člane Usmerjevalne skupine Mreže in člane tematskih delovnih skupin.

 

Cilji Mreže za obdobje 2014-2020 so:

• obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja;
• kakovostno izvajanje programa razvoja podeželja;
• vključenost deležnikov v izvajanje razvoja podeželja;
• spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
• spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.

 

Aktivnosti Mreže se delijo na tri področja oziroma kategorije:

1) Komunikacijske aktivnosti

Glavna aktivnost Mreže je komuniciranje - informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP, glavnih dosežkih izvajanja programa in dogodkih kot tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP, o njihovih obveznostih itd.

Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja kot na primer tedenske e-novice PRePlet, spletno stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.

Komuniciranje poteka dvostransko, kar pomeni, da pridobivamo informacije tudi od posameznikov in organizacij na lokalnem nivoju ter jih delimo dalje preko različnih komunikacijskih kanalov. Vljudno vabljeni k posredovanju informacij s področja podeželja na kontakte, ki jih najdete v zloženki.

2) Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je potrebno krepiti in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur bo Mreža namenila velik poudarek. Prav tako Mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije, vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd.

Eno izmed pomembnejših orodij bo vzpostavljena spletna podstran PRP, t.i. knjižnica, kjer se bo zbiralo gradivo z namenom prenosa znanja.

3) Druge podporne aktivnosti

Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšuje samo delovanje in aktivnosti Mreže, npr. izvedba različnih raziskav in anket, posredno pa s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje različnih deležnikov.

 

Vključevanje partnerjev

Mreža povezuje naslednje partnerje:

• na nadnacionalni ravni;
• javne organe na nacionalni ravni;
• znanstvene, raziskovalne in izobraževalne ustanove;
• javne organe na regionalni in lokalni ravni;
• ekonomske in socialne partnerje;
• civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji in
• druge organizacije in uprave, sodelujoče pri razvoju podeželja.

Ključno pri povezovanju partnerstva v okviru Mreže je medsebojno informiranje in komuniciranje ter sodelovanje partnerjev v pripravah, izvajanju, spremljanju in vrednotenju PRP.

 

Usmerjevalna skupina Mreže

Pri razvoju aktivnosti Mreže za podeželje aktivno sodeluje Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje.

Usmerjevalno skupino Mreže sestavljajo predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki lokalnih akcijskih skupin ter glede na tematiko in potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij oziroma skupin.

Glavne naloge Usmerjevalne skupine Mreže so predvsem:

• podajanje predlogov za izboljšanje izvajanja aktivnosti in delovanja Mreže,
• podajanje predlogov h gradivom in aktom Mreže,
• podajanje predlogov za ustanovitev tematskih delovnih skupin,
• zagotavljanje širjenja in izmenjave informacij, praks, znanja ipd. na področju razvoja podeželja med člani Mreže, organizacijami in posamezniki,
• zagotavljanje vsebin, podatkov in informacij za pripravo gradiv, delavnic, dogodkov itd.,
• podpora za spremljanje in vrednotenje izvedenih aktivnosti,
• sodelovanje pri aktivnostih Mreže.

V okviru Mreže se lahko ustanovijo tudi posebne tematske delovne skupine, v katerih sodelujejo reprezentativni predstavniki posameznih tematskih področij. Namen tematskih delovnih skupin je poleg zagotavljanja mreženja in izmenjave izkušenj ter informacij tudi iskanje rešitev na odprta vprašanja, priprava predlogov izboljšav izvajanja PRP 2014–2020 za posamezna področja, zagotavljanje ustreznih analiz za pripravo gradiv in aktov itd.

 

Vključi se v Mrežo za podeželje

Odjavi se

 

Kontakt:

Mreža za podeželje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

1000 Ljubljana

 

T: 00386 1 478 9136 (Matej Štepec)

T: 00386 1 478 9084 (Nina Tomec)

mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Facebook

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih