Program podeželja

karta LAS 2017

Imate projektno idejo, ki je v povezavi z razvojem podeželja, in iščete finančna sredstva? Pripravili smo kratek opis, kakšen je način pridobitve sredstev v okviru pristopa LEADER/CLLD.

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh skladov.

Na območju Slovenije se je izoblikovalo 37 lokalnih partnerstev, katerih prva pomembna naloga je bila pripraviti strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki so jo v pregled in potrditev predložili Koordinacijskemu odboru CLLD. V letu 2016 je bilo potrjenih vseh 37 LAS, ki pokrivajo celotno območje Slovenije (glej karto). LAS je bilo odobrenih 42 mio eurov sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 37 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 6,5 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Dostop do sredstev različnih skladov je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani (glej seznam LAS v Sloveniji) ter v drugih lokalnih glasilih.
V okviru pristopa CLLD se podpirajo različne oblike operacij, kot so:
- operacije, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, kot so razvoj podjetništva, razvoja socialnih storitev na podeželju, dviga dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom ter povečanju lokalne samooskrbe in spodbujanju kratkih dobavnih verig,
- razvoj osnovnih storitev, kot so manjše naložbe v infrastrukturo,
- operacije ki prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave in naravnih danosti
- ter operacije, ki vključujejo mlade, ženske in druge ranljive skupine.

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe ter tudi LAS. Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev določenih v SLR.

Poleg pogojev, ki so določeni z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) lahko LAS v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji določijo tudi druge pogoje, ki so v skladu z njihovo SLR.

 

Zemljevid in seznam LAS

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Pristop LEADER/CLLD kot ga vidijo LAS in nosilci projektov (video)

Neobjavljeno

 

Klikni za ogled večje slike

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je zaradi obilnega deževja v oktobru 2015 rok za setev v zvezi z zahtevama POZ_ZEL in VOD_ZEL (ozelenitev njivskih površin) podaljšalo do 15. novembra 2015.

Posledično je podaljšan tudi rok, ko morajo biti tla prekrita  s prezimno zeleno odejo, in sicer od 30. novembra 2015 dalje.

Podaljšanje roka velja le za geografska območja, za katera bo na podlagi podatkov Agencije RS za okolje (ARSO) priznana višja sila. 

MKGP je tudi dovolilo setev mnogocvetne ljuljke za izpolnitev zahtev POZ_ZEL in VOD_ZEL.

Več v sporočilu MKGP...

Povezava na obvestilo ARSO: Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji od 1. do 31. oktobra 2015... 

 

 Avtor fotografije: Janko Lipovšek, vir: Sokol MOP-ARSO

Neobjavljeno

banner205x168 

3. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT

»podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije«

 

7. in 8. oktober 2015

Terme Olimia

 

3. Slovenski podeželski parlament bo letos zasedal v Podčetrtku 7. in 8. oktobra 2015. Dogodek organizirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

Okoli 250 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili bodo uglednim gostom, poglabljali znanja na desetih tematskih delavnicah in iskali rešitve na javnih soočenjih.

Temeljni cilj podeželskega parlamenta ostaja ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja želimo oblikovati priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije.

 

OKVIRNI PROGRAM (naknadno bo objavljen podrobnejši program dogodka)

sreda, 7. 10. 2015:

9.00 - 10.00                Sprejem udeležencev
10.00 - 10.30              Pozdrav visokih gostov
10.30 - 12.00              Soustvarjamo priložnosti na podeželju (plenarni del)
12.00 - 14.00              Kosilo
14.00 - 17.30              Delavnice
17.00 - 19.30              Podeželje se predstavi (lokalna tržnica in razstava)
19.30                         Večerja in družabni večer

četrtek, 8. 10. 2015:

9.00 - 13.30                Predstavitev rezultatov delavnic in razprava
13.30 - 14.00              Sprejem deklaracije 3. Slovenskega podeželskega parlamenta
14.00                         Zaključna pogostitev

 

TEME DELAVNIC (vsebinska izhodišča za delavnice si lahko preberete v priponkah):

  1. Sožitje med pridelavo hrane in varovanjem naravnih virov (dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor)
  2. Podeželje kot priložnost za delovna mesta (Tadej Slapnik, Kabinet predsednika Vlade RS)
  3. Znanje za podeželjeStrateške usmeritve na področju izobraževanj in usposabljanja za potrebe kmetijstva (Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)                              
  4. Gozdno-lesna veriga (mag. Janez Zafran, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Mitja Špes, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
  5. Podeželje med zasebno lastnino in javnim interesom (kako javni interes podpira zasebno lastnino podeželja) (Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
  6. Zadružništvo za razvoj podeželja in zagotavljanja samooskrbe (dr. Franci Avsec, Zadružna zveze Slovenije)
  7. Podeželje uresničuje želje (dr. Majda Černič Istenič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
  8. Naše je najboljše (dr. Jože Podgoršek, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto)
  9. Učinkovitost politik za podeželje (dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
  10. Raba ali izraba prostora (prof. dr. Marina Pintar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)

 Gradiva za delavnice so pripravili različni strokovnjaki, ki pa ne odražajo stališča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Zbiranje prijav je zaključeno in ni več možno (posodobljeno dne 30.9.2015).

Število mest na dogodku je omejeno (do 20 oseb na delavnico), zato predlagamo, da se čim prej prijavite na 3. Slovenski podeželski parlament. Prosimo vas, da si izberete želeno delavnico, ob tem pa lahko podate tudi željo po drugi ali tretji opciji v kolikor bo delavnica ob prijavi že zasedena.

Kotizacije za dogodek ni. Udeležencem je zagotovljena brezplačna udeležba na dogodku in prehrana. Strošek prenočišča in prevoza niso kriti s strani organizatorjev dogodka.

Kontaktna oseba za več informacij: Martina Štupar, telefon: 01 478 9393, elektronska pošta: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

V kolikor se boste odločili za nočitev na samem dogodku, lahko več informacij pridobite v tem dokumentu.

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor 3. SPP

oznacevalna tabla 

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, so obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja.

V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti ter označevanje informacijskega in komunikacijskega gradiva.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020...