Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta. »Slovensko gozdarstvo beleži v zadnjih letih rekorden posek. Novi razpis ima poudarek na lažjem in učinkovitejšem delu v gozdovih«, je povedal minister mag. Dejan Židan


Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa. Nepovratna sredstva v višini 5 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017, do 24. ure.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. Od skupno 5 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo 2,5 mio EUR namenjenih za fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom in agrarnim skupnostim v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) preostalih 2,5 mio EUR sredstev pa bo namenjenih pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh PRP.

 

Javni razpis

* * *

Z letošnjim letom lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. Ker pa je pri ukrepu KOPOP zahtevano vodenje evidenc, je tudi za izpolnjevanje zahtev operacije »ohranjanje mejic«, zahtevano vodenje predpisanih evidenc. Upravičenci, ki bodo uveljavljali te zahtevke, morajo voditi:

- evidence o delovnih opravilih,

- evidence, ki se nanašajo na uporabo gnojil (»Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil« ter »Evidenco o uporabi gnojil na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega gospodarstva«) in

- evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstvih (»Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP« ter »Evidenco o uporabi FFS na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega gospodarstva«).

 

Za lažje razumevanje evidenc ter pomoč pri izpolnjevanju, smo pripravili posodobitve navodil za izpolnjevanje evidenc za ukrep KOPOP ter jim priložili primer izpolnjenih evidenc. Ob tem opozarjamo, da priloženi primer evidenc ne prikazuje tehnologije kmetovanja, temveč služi zgolj prikazu načina in poteka izpolnjevanja.

Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017)

Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017)

 

Upravičencem, ki uveljavljajo zahteve KOPOP in so hkrati vključeni tudi v postopek kontrole ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil (EK) pri kontrolni organizaciji, je z letošnjim letom omogočeno izpolnjevanje enotnih evidenc. Poenotile so se evidence v delih, kjer so se vpisi za ukrep KOPOP in postopka kontrole EK podvajali. Natančnejši seznam evidenc, ki se je poenotil, je naveden v priloženih navodilih. Tudi tem navodilom smo za lažje razumevanje ter kot pomoč pri izpolnjevanju, pripravili primer izpolnjenih evidenc.

Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017)

Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017)

 

Tako kot doslej, se evidence lahko vodi v tiskani ali elektronski obliki. Evidenc ne pošiljajte nikamor, imejte jih shranjene doma na KMG.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, da so dolžni Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2016. Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2017. Povezava do obrazca: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/obrazci_in_navodila/.

Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 15. februarja 2017 organizirali srečanje mladih kmetov – upravičencev do podpore iz drugega javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je bil objavljen na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Namen srečanja je bilo spodbuditi povezovanje, spoznavanje ter sodelovanje med kmeti in med institucijami. Udeleženci so imeli možnost s svojimi izzivi, pobudami ter izkušnjami aktivno sodelovati na delavnicah. Ob srečanju smo izdali zbornik Srečanje mladih kmetov 2017, kjer najdete strnjeno vsebino srečanja, zaključke delavnic, vsebine, ki vam jih ponujajo ZSPM, KGZS in MKGP.

Tudi v prihodnje bomo vse tri organizacije izvajale aktivnosti, ki bodo namenjene prav mladim kmeticam in mladim kmetom, ki s svojim kmetovanjem predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja ter pomembno prispevajo k prehranski samooskrbi Slovenije.

Vsa gradiva, vključno z zaključki z delavnic, iz srečanja smo zbrali v zborniku.

 

Več o dogodku.

V petek, 3. 3. 2017, je bila izvedena osma seja Odbora za spremljanje programa razvoj podeželja, na kateri so bile članom predstavljene spremembe meril za izbor operacij in ostale informacije v zvezi z vrednotenjem Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020 po posvetovanju z Odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov. Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo potrebno spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020, zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov, in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Odbora za spremljanje se je prvič udeležil tudi g. Michael Pielke, vodja enote F3 Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji, ki je med drugim odgovorna tudi za Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Merila za izbor operacij, bodo po potrditvi Organa upravljanja objavljena na spletni strani programa razvoja podeželja.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo v petek, 3. 3. 2017, enomesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri 6. javnem razpisu za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za kmetijska gospodarstva, ki so uvrščena v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15). V skladu s to spremembo lahko potencialni vlagatelji vlogo na ta javni razpis, ki je bil objavljen 25. 11. 2016, vložijo še do vključno 12. 4. 2017. Sočasno je povečalo tudi obseg razpisanih sredstev iz 8.000.000 evrov na 11.000.000 evrov nepovratnih sredstev.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU, s katerimi bodo lahko lažje prilagodili svoja kmetijska gospodarstva na zahtevnejše pogoje kmetovanja na gorskih območjih.

Z podaljšanjem zaključka javnega razpisa do 12. aprila 2017 želi ministrstvo omogočiti vsem zainteresiranim vlagateljem, da pridobijo vsa potrebna upravna dovoljenja ter vložijo popolne in kakovostno pripravljene vlogo za sofinanciranje naložbe. Hkrati pa bomo omogočili vlagateljem, da pripravijo poslovne načrte za svoje naložbe na podlagi izkazov poslovnih izidov oziroma standardnih rezultatov FADN za leto 2016, kajti zadnji rok za oddajo knjigovodskih bilanc je 31. marec 2017.

S sofinanciranjem naložb kmetijskih gospodarstev ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla na gorskih območjih, ki obsegajo kar 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 % vseh kmetijskih zemljišč. Kmetijska gospodarstva, ki gospodarijo na večjih nadmorskih višinah, imajo zaradi krajše vegetacijske dobe znatno omejen izbor kmetijskih rastlin in nižje pridelke na enoto površine. Naslednja omejitev, s katero se soočajo kmetijska gospodarstva v gorskem območju so strmi nagibi kmetijskih zemljišč, saj je reliefna razgibanost površja države zelo velika. Ta naravna omejitev dodatno otežuje kmetijsko pridelavo, v mnogih primerih je potrebna uporaba dražje, specialne mehanizacije in/ali več ročnega dela in zaradi tega so stroški pridelave višji.

Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 35 % in 40 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 11 mio EUR, ocenjen na okoli 28 do 32 mio EUR.

Po vezava na javni razpis.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. V skladu s to spremembo lahko potencialni vlagatelji vlogo na ta javni razpis, ki je bil objavljen 9. 12. 2016, vložijo še do vključno 13. 6. 2017.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:

• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,

• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020. Velika podjetja lahko kandidirajo na tem javnem razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo kmetijskih proizvodov, katerih končni proizvod je lahko kmetijski ali tudi nekmetijski proizvod.

Ker je bilo ministrstvo seznanjeno z dejstvom, da je pridobivanje upravnih dovoljenj zahtevno in da postopki njihovega pridobivanja trajajo dlje časa, se je odločilo, da bo omenjeni javni razpis ustrezno podaljšalo in tako vlagateljem omogočilo, da pridobijo vso potrebno dokumentacijo, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis. Izkazalo se je, da imajo vlagatelji zlasti težave s pravočasno pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja ali sklepa, da postopek presoje vplivov naložbe na okolje ni potreben.

S podaljšanjem objave tega javnega razpisa želi ministrstvo omogočiti vsem zainteresiranim vlagateljem, da pridobijo vsa potrebna upravna dovoljenja ter vložijo popolne in kakovostno pripravljene vlogo za sofinanciranje naložbe.

S sofinanciranjem naložb podjetij ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla v velikih podjetjih, ki so pomembna z vidika obsega predelanih proizvodov, s katerimi oskrbujejo slovenski trg in druge trge, zagotavljanja delovnih mest v živilsko-predelovalni panogi ter tesnih povezav s primarnim sektorjem in drugimi členi agro-živilske verige Uspešno delovanje teh podjetij, njihova rast in nadaljnji razvoj je ključno za kazalce stanja celotne živilsko-predelovalne panoge. Tega dejstva se zavedamo tudi na ministrstvu, zato z omenjenim javnim razpisom spodbujamo izvedbo širokega spektra naložb, s katerimi bodo ta podjetja lahko lažje in hitreje vlagala v nove predelovalne obrate ali v posodobitev obstoječih obratov in na ta način izboljšalo svojo konkurenčnost stroškovno učinkovitost, dodano vrednost na zaposlenega ter okoljsko učinkovitost. Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 25 % in 30 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 15 mio EUR, ocenjen na okoli 50 do 60 mio EUR.

Povezava do razpisa

Za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2017 so pripravljena navodila, v katerih je na kratko obrazložen postopek oddaje zbirne vloge za neposredna plačila in ukrepe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, vezana na površine in živali. Navodila so namenjena vsem vlagateljem zbirnih vlog. Za lažje razumevanje so dodani tudi nekateri primeri in obrazloženi poteki kontrol na kraju samem. Ob samem koncu navodil so zbrane najpomembnejše pravne podlage ter informacije o kontaktih, na katere se lahko obrnete v primeru dodatnih vprašanj.

Navodila

Za namen spodbujanja nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks v okviru Ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) iz Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se v letu 2017 prvič izvaja tudi operacija »Ohranjanje mejic« (KRA_MEJ). Podpira vzdrževanje in ohranjanje mejic, kot enega izmed pomembnih elementov kmetijske kulturne krajine in zakladnico življenja v naravi. Pogoji za izvajanje te operacije so opisani v navodilih.