Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. V skladu s to spremembo lahko potencialni vlagatelji vlogo na ta javni razpis, ki je bil objavljen 9. 12. 2016, vložijo še do vključno 13. 6. 2017.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:

• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,

• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020. Velika podjetja lahko kandidirajo na tem javnem razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo kmetijskih proizvodov, katerih končni proizvod je lahko kmetijski ali tudi nekmetijski proizvod.

Ker je bilo ministrstvo seznanjeno z dejstvom, da je pridobivanje upravnih dovoljenj zahtevno in da postopki njihovega pridobivanja trajajo dlje časa, se je odločilo, da bo omenjeni javni razpis ustrezno podaljšalo in tako vlagateljem omogočilo, da pridobijo vso potrebno dokumentacijo, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis. Izkazalo se je, da imajo vlagatelji zlasti težave s pravočasno pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja ali sklepa, da postopek presoje vplivov naložbe na okolje ni potreben.

S podaljšanjem objave tega javnega razpisa želi ministrstvo omogočiti vsem zainteresiranim vlagateljem, da pridobijo vsa potrebna upravna dovoljenja ter vložijo popolne in kakovostno pripravljene vlogo za sofinanciranje naložbe.

S sofinanciranjem naložb podjetij ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla v velikih podjetjih, ki so pomembna z vidika obsega predelanih proizvodov, s katerimi oskrbujejo slovenski trg in druge trge, zagotavljanja delovnih mest v živilsko-predelovalni panogi ter tesnih povezav s primarnim sektorjem in drugimi členi agro-živilske verige Uspešno delovanje teh podjetij, njihova rast in nadaljnji razvoj je ključno za kazalce stanja celotne živilsko-predelovalne panoge. Tega dejstva se zavedamo tudi na ministrstvu, zato z omenjenim javnim razpisom spodbujamo izvedbo širokega spektra naložb, s katerimi bodo ta podjetja lahko lažje in hitreje vlagala v nove predelovalne obrate ali v posodobitev obstoječih obratov in na ta način izboljšalo svojo konkurenčnost stroškovno učinkovitost, dodano vrednost na zaposlenega ter okoljsko učinkovitost. Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 25 % in 30 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 15 mio EUR, ocenjen na okoli 50 do 60 mio EUR.

Povezava do razpisa

Za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2017 so pripravljena navodila, v katerih je na kratko obrazložen postopek oddaje zbirne vloge za neposredna plačila in ukrepe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, vezana na površine in živali. Navodila so namenjena vsem vlagateljem zbirnih vlog. Za lažje razumevanje so dodani tudi nekateri primeri in obrazloženi poteki kontrol na kraju samem. Ob samem koncu navodil so zbrane najpomembnejše pravne podlage ter informacije o kontaktih, na katere se lahko obrnete v primeru dodatnih vprašanj.

Navodila

Za namen spodbujanja nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks v okviru Ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) iz Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se v letu 2017 prvič izvaja tudi operacija »Ohranjanje mejic« (KRA_MEJ). Podpira vzdrževanje in ohranjanje mejic, kot enega izmed pomembnih elementov kmetijske kulturne krajine in zakladnico življenja v naravi. Pogoji za izvajanje te operacije so opisani v navodilih.

Ukrep dobrobiti živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se v letu 2017 izvaja v treh operacijah. Poleg operacij DŽ za prašiče in DŽ za govedo se prvič izvaja tudi operacija DŽ za drobnico. Plačilo za operacijo DŽ - drobnica bo dodeljeno za pašo drobnice, in sicer za živali, ki bodo na paši neprekinjeno najmanj 210 dni v času od 15. marca 2017 do 30. novembra 2017. Za to drobnico mora biti pred začetkom paše izvedeno zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, voditi pa je treba tudi dnevnik paše. Natančnejši opis pogojev in zahtev za izvajanje operacije DŽ - drobnica pa je opisan v pričujočih navodilih.

 

Več o ukrepu.

Vlaganje zbirne vloge za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017, ki vključuje sheme neposrednih plačil, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje, ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in ukrep dobrobit živali, bo potekalo od 27. februarja do 6. maja 2017. V tem času morajo nosilci kmetijskih gospodarstev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) vložiti zbirno vlogo, če:
- želijo v letu 2017 vložiti zahtevek za katerikoli ukrep kmetijske politike;
- so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti;
- dajejo v promet živinska gnojila;
- so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur;
- bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju zelenjave;
- so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Sočasno z zbirno vlogo nosilec kmetije odda tudi Vlogo za prijavo površin posebnih kultur za namen ugotavljanja katastrskega dohodka posebnih kultur za izvajanje Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku.

Zamudni rok za oddajo zbirne vloge je od 8. do 31. maja 2017, pri čemer se za vsak delovni dan zamude izplačila vlog in zahtevkov znižajo za 1% oziroma 3%, če se z zbirno vlogo uveljavlja dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.
Izjema v zvezi z rokom za oddajo zbirne vloge je za upravičence, ki bodo uveljavljali Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica – ti morajo zbirno vlogo vložiti najpozneje do 5. maja 2017. Za te zahtevke zamudnega roka ni.

Zbirno vlogo lahko nosilci kmetijskega gospodarstva elektronsko izpolnijo in vložijo sami ali pa pooblastijo kmetijskega svetovalca. Če želijo vlogo izpolniti sami, je dostop do aplikacije za elektronski vnos vlog možen preko spleta na: http://e-kmetija.gov.si. Za prijavo v sistem elektronskega poslovanja je treba pridobiti digitalno potrdilo kvalificiranega overitelja (certifikat), s katerim vlagatelj vlogo tudi varno elektronsko podpiše. Za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki opisane možnosti nimajo, bo vnos opravila javna služba za kmetijsko svetovanje. ARSKTRP bo pred začetkom vnosa zbirnih vlog za vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo v letu 2016, na svoji spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/ objavila t.i. »predtisk« oziroma vnaprej pripravljen obrazec, ki vključuje:
- podatke iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG) na dan 22. januar 2017 (opisni podatki o kmetijskem gospodarstvu, podatki o blokih in GERK-ih);
- podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti (podatke o krajinskih značilnostih (naravnih vrednotah), vključenost GERK-ov v območja, za katera veljajo določene zahteve - vodovarstvena območja in območje NATURA 2000);
- podatke o največji upravičeni površini za plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO)
- podatke v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem;
- podatke v zvezi s prepovedjo paše za ukrep dobrobit živali (DŽ-govedo in DŽ-drobnica).

Če so podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva, o blokih oziroma GERK-ih, o trajnih nasadih ipd. v RKG neusklajeni, je dodano opozorilo, da so podatki neusklajeni. Neusklajene podatke je treba obvezno uskladiti na upravni enoti najpozneje en dan pred vnosom zbirne vloge, sicer vnos zbirne vloge ni mogoč. Ne glede na opozorilo, je vlagatelj vedno dolžan podatke o spremembah na GERK-ih uskladiti z dejanskim stanjem v naravi.

Vsi ažurni podatki o kmetijskem gospodarstvu so z vpisom KMG-MID številke dostopni na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov RKG, na povezavi http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/. Priporočamo, da nosilci kmetijskih gospodarstev dobro pregledajo svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na upravni enoti. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, ceste, zaraščene površine, javiti je treba spremembe dejanske rabe GERK-a, odjaviti GERK-e, ki se jih ne uporablja več, odpraviti vse preostale nepravilnosti vrisanih GERK-ov ipd. Pregled GERK-ov se še posebej svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v SZ delu Slovenije. Na tem območju so bili leta 2016 posneti novi ortofoti.

Več vsebin v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike za leto 2017, zlasti podrobna obrazložitev vseh shem in ukrepov, s poudarki na spremembah za leto 2017, bo dostopnih na v »Navodilih za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017«, ki bodo še pred začetkom vnosa zbirnih vlog objavljena na spletni strani ARSKTRP.

Vse informacije v zvezi z vlaganjem in izpolnjevanjem zbirne vloge ter ukrepi kmetijske
politike so na voljo na spletni strani ARSKTRP “Zbirna vloga 2017...od A do Ž”.

 

Novosti v subvencijski kampanji 2017 za sheme neposrednih plačil

V letu 2017 je pri shemah neposrednih plačil na novo uvedena shema »plačilo za območja z naravnimi omejitvami«, pri nekaterih proizvodno vezanih plačilih (podpora za mleko v gorskem območju in podpora za zelenjadnice) pa so spremenjeni določeni pogoji upravičenosti.

Shema Plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) se uvaja z namenom, da se kmetijskim gospodarstvom nadomesti dodatne stroške in izpad dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja ter posledično pomagali k večji konkurenčnosti teh kmetij. Plačilo se dodeli za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom od najmanj 35 % do 50 % (predvidena okvirna višina podpore je 50 eurov/ha) in z nagibom najmanj 50 % (predvidena okvirna višina podpore je 100 eurov/ha). Končna višina podpore je lahko višja ali nižja, odvisno od števila prijavljenih vseh upravičenih hektarjev. Nosilec KMG je upravičen do plačila PONO za kmetijske površine, ki imajo za GERK nagib najmanj 35 % do 50 % ali nagib najmanj 50 % in so hkrati v gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo ter jih za tekoče leto uveljavlja za aktiviranje njegovih plačilnih pravic.

Pri podpori za zelenjadnice se spremeni obdobje prisotnosti zelenjadnic, ki po novem traja od 7. maja, razen za plodovke, za katere velja začetni datum od 20. maja, do 15. avgusta 2017. Zelenjadnice morajo imeti povprečno gostoto posevka. Površine mešanih posevkov zelenjadnic in drugih kmetijskih rastlin (npr. koruza in zelenjadnica/e) niso upravičene do podpore.

Podpora za mleko v gorskih območjih se za leto 2017 izjemoma dodeli na podlagi števila krav molznic, ki so bile štete za upravičene za leto 2016, in sicer nosilcem KMG, ki so bili do te podpore upravičeni za leto 2016 ter so upravičeni do neposrednih plačil za leto 2017 (v letu 2017 morajo oddati zahtevek za podporo in izpolnjevati splošne pogoje za neposredna plačila, npr. aktiven kmet).

 

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov - sporočilo za javost ARSKTRP

NAVODILA za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017

V okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju PRP 2014 – 2020), ki ga je Evropska komisija potrdila 13. 2. 2015, spodbujamo kmetijske prakse, ki imajo pozitiven vpliv na varovanje naravnih virov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ekološko kmetijstvo in nadstandardno rejo živali. Z namenom, da bi določene operacije in zahteve ukrepov, s katerimi to spodbujamo – ukrep KOPOP, ukrep EK in ukrep DŽ postale bolj zanimive za izvajanje, istočasno pa bi zagotavljale zasledovanje zastavljenih ciljev, smo na podlagi potreb in izkušenj dosedanjega izvajanja in znanosti pripravili drugo spremembo in dopolnitev PRP 2014 – 2020.

V okviru ukrepa KOPOP je novost v letošnji kampanji vstop v operacijo Ohranjanje mejic. Minimalna dolžina mejice, ki je upravičena do plačila, je 2 m. Operacija se lahko izvaja na območjih znotraj Nature 2000, za katera je bilo ugotovljeno, da stanje mejic ni ugodno (dolina Reke, dolina Vipave, porečje Drave ali Mure, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ljubljansko barju in Planinsko polje). Pri tem je treba upoštevati, da je potrebno vstopno dolžino mejic ohranjati in vzdrževati (obrezovanje, redčenje) ves čas trajanja obveznosti. Plačilo bo znašalo 1,60 EUR/tekoči meter mejice letno. Informacijo o tem, za katere mejice je mogoče uveljavljati plačila v okviru operacije Ohranjanje mejic, lahko poiščete na spletnem pregledovalniku (GERK/RABA – http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) ali območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih.

V operaciji Steljniki se uvaja mozaična košnja, kar pomeni, da se bo vsako leto pokosil le del travnika (40 – 60 %) in se črta zahteva, ki se nanaša na nepokošen pas (STE_NPAS). Spremenil se je datum prepovedi košnje, in sicer košnja ni dovoljena pred 1. 8. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja in paše. Obvezno je spravilo travinja in prepovedano je nasipavanje travnikov ter zatravljanje oz. dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami.

V operaciji Ohranjanje rastlinskih genskih virov se pri zahtevi GEN_SEME uvede sprememba višine plačila in metod preverjanja, in sicer plačila krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Za izvajanje zahtev POZ_NEP in VOD_NEP se je dopolnil seznam kmetijskih rastlin – neprezimnih medonosnih posevkov (boreč, krmni grah, detelje).

V okviru ukrepa KOPOP od leta 2017 dalje ni mogoče vstopiti v operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Trajno travinje I in II in Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje.

Eden od ključnih pogojev, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v KOPOP je udeležba na 6-urnem programu predhodnega usposabljanja, ki ga morate opraviti najpozneje do 5. maja 2017. Če ste predhodno usposabljanje opravili že v letu 2015 ali 2016, v ukrep KOPOP pa v tem letu niste vstopili, se šteje, da imate obveznost predhodnega usposabljanja opravljeno in vam v letu 2017 tega usposabljanja ni treba opravljati ponovno. Če se v ukrep KOPOP vključite v letu 2017 ali pa ste se v ta ukrep vključili že v letu 2015 ali 2016, morate najpozneje do 20. decembra 2017 opraviti še 4-urni program rednega usposabljanja. Upravičenci morate najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti uporabiti še storitev svetovanja, razen če ste v ukrep KOPOP vstopili v letu 2015, ko morate storitev svetovanja uporabiti najmanj enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti – to je do konca leta 2018.

Upravičenci morate imeti pred vstopom v ukrep KOPOP oz. ukrep EK najpozneje na dan oddaje zbirne vloge izdelan program aktivnosti (PA). Če se vključite tudi v izvajanje ukrepa EK, se za KMG pripravi skupen PA za oba ukrepa. PA je potrebno dopolniti, če imate:
- za ukrep KOPOP izdelan PA v letu 2015 ali 2016, v letu 2017 pa ste pridobili nove GERK, za katere nimate izdelane zasnove kolobarja pri operaciji Poljedelstvo in zelenjadarstvo, uporabljate mineralna gnojila in nimate vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK oz. v letu 2017 vstopate v nove operacije/zahteve ukrepa KOPOP.
- za ukrep EK izdelan PA v letu 2015 ali 2016, v letu 2017 pa ste pridobili nove GERK oz. uporabljate za ta ukrep dovoljena mineralna gnojila in nimate vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK.

Eden od pogojev za ukrep KOPOP je tudi vodenje Evidenc o delovnih opravilih in vseh drugih evidenc. V letošnjem letu smo na pobudo kmetovalcev poenotili evidence za ukrep KOPOP in EK, in sicer so se združile evidence, ki se nanašajo na rastlinsko pridelavo, medtem ko ostale evidence ostajajo nespremenjene.

UKREP DOBROBIT ŽIVALI

V letu 2017 se je ukrep Dobrobit živali razširil tudi na področje reje drobnice. Plačilo bo dodeljeno za pašo drobnice, in sicer za živali, ki bodo na paši neprekinjeno najmanj 210 dni v času od 15. marca 2017 do 30. novembra 2017. Za to drobnico mora biti pred začetkom paše izvedeno zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, voditi pa je treba tudi dnevnik paše. Začetka paše ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka za operacijo DŽ – drobnica, enako velja tudi za operacijo DŽ – govedo. Prašičerejci pa v letu 2017 lahko uveljavljate tudi novo zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola, do vključno sedmega dne starosti, z uporabo anestezije oz. analgezije.

UKREP OMD

Novost pri ukrepu plačila za OMD je v letu 2017 uvedba nove sheme v I. stebru »Plačilo za območje z naravnimi omejitvami (PONO)«. Plačilo PONO lahko vpliva na višino plačila OMD, a le v primeru, ko seštevek PONO plačila (preračunanega na vse površine kmetijskih zemljišč zadevnega KMG) in OMD plačila preseže maksimalno plačilo za ukrep OMD oziroma preseže največje možno OMD plačilo v gorskem območju, ki znaša 450€/ha. V tem primeru je plačilo OMD enako vrednosti razlike med zgornjim pragom in plačilom PONO. Plačilo PONO tako kot plačilo OMD ne spada med obdavčljive dohodke, od katere se plača dohodnina.

Vsi upravičenci, ki ste vključeni v ukrepe KOPOP, EK, OMD ali DŽ, ste zavezani označevati vir sofinanciranja, prav tako je označevanje obvezno na spletni strani, če jo imate. Obveznost označevanja se začne najpozneje z oddajo zbirne vloge in traja najmanj do zadnjega izplačila sredstev iz naslova posameznega ukrepa. Označevanje s plakati oz. obrazložitvenimi tablami pa za vse, ki boste oddali zbirno vlogo v letu 2017, ni več potrebno. Navodila

Podrobnejši opis spremenjenih in dopolnjenih operacij oziroma zahtev ukrepa KOPOP, EK in DŽ je dostopen na spletni strani PRP. Za podrobnejše informacije o vključitvi v le-te se lahko obrnete na kmetijske svetovalce Javne službe za kmetijsko svetovanje na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Navodila za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike pa bodo pred začetkom kampanje za vlaganje zbirnih vlog objavljena na spletnih straneh MKGP, ARSKTRP in KGZS.

 

Za konec vas povabimo, da si v teh zadnjih zimskih dneh vzamete čas za pripravo na izpolnjevanje zbirne vloge, da si pred tem uredite na upravni enoti stanje vaših GERK in se morda o vseh novostih pogovorite z vašim kmetijskim svetovalcem.

 

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov - sporočilo za javost ARSKTRP

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je dne, 15. 2. 2017, potekalo srečanje mladih kmetov, ki so v letu 2016 uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podežeja 2014-2020 »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek so skupaj z Mrežo za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) organizirali Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Dogodka se je po zaključku tematskih delavnic, kjer so mladi oblikovali stališča in sklepe, popoldne udeležil minister mag. Dejan Židan. Prisluhnil je oblikovanim stališčem in vprašanjem o pomembnih vsebinah, ki so bila vezana na aktualno stanje v kmetijstvu, sistemsko urejenost in na splošno delovanje kmetijskih gospodarstev ter izzivi, s katerimi se srečujejo mladi kmetije. V svojem nastopu jim je strnil pogled in usmeritev kmetijske politike ter opozoril na najpomembnejše vsebine, pomembne za njihovo uspešno delovanje.

Predsednik Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), Rok Damijan, je v uvodu povedal, da je cilj srečanja da prisotni spoznajo drug drugega, izmenjajo poglede, izkušnje, izzive in pridobijo čim več informacij. Izrazil je upanje, da se bodo med njimi spletle vezi in zavedanje, da delajo vsi v isti stroki in za enak cilj. Obljubil je, da bo ZSPM rezultate delavnic, kot bistvenega dela srečanja, zagovarjala na MKGP in posredovala organizacijam mladih kmetov na evropskem (CEJI – forumu mladih kmetov) in svetovnem (WFO – svetovni kmetijski organizaciji) nivoju. Na koncu dne je še enkrat spomnil, da pod okriljem ZSPM deluje skupina za mlade kmete in kmetijske politiko, ki zastopa mlade kmete katere glavna naloga je zagovorništvo mladih kmetov. Vse prisotne je povabil, da se skupini pridružijo, saj lahko na ta način tudi sami aktivno pripomorejo k boljši prihodnosti slovenskega kmetijstva.

V imenu soorganizatorja dogodka – KGZS, je njen predsednik Cvetko Zupančič izpostavil, da je delo z mladimi kmeti prednostna naloga dela Javne službe kmetijskega svetovanja. Po njegovih besedah skušajo slediti potrebam mladih kmetov po svetovanju, ki so vse zahtevnejša. Temu sledijo tudi pri tehnološkem svetovanju, zato z mladimi kmeti delajo prek panožnih krožkov. Kmetijski svetovalci specialisti delajo v manjših skupinah z mladimi kmeti in skupaj z njimi iščejo rešitve pri tehnoloških in ekonomskih vsebinah pri posameznih panogah. Tudi na področju informiranja se trudijo promovirati poklic mlade kmeta, da je kmetijstvo lahko tudi poslovna priložnost za mlade.

Minister mag. Dejan Židan je v svojem nastopu dejal, da je kmetijstvo ena od pomembnih gospodarskih panog, ki zagotavlja tudi javne storitve, posledično pa se  javno financira za dobrobit vseh prebivalcev. V predstavitvi pogleda na kmetijstvo in njegovo prihodnost je minister izpostavil cilje, ki jim ministrstvo sledi. Med njimi je po njegovih besedah zelo pomembna prioriteta, da se denar iz kmetijskih skladov čimprej pripelje do kmetij, saj je to pomembno za njihov razvoj in napredek. Nadalje je izpostavil, da se ministrstvo trudi s svojimi aktivnostmi povečati potrošnjo oz. izboljšati povpraševanje po domačih prehranskih proizvodih. »Naš cilj je povečati izvozno usmerjenost prehranskega sektorja, da povečamo izvoz s sedanjega 25 % hrane, ki jo proizvedemo v Sloveniji in to nam uspeva«. Kmetije in podjetja po besedah ministra potrebujejo nove poti za prodajo izdelkov, saj s tem zmanjšajo odvisnost od večjih odkupovalcev, z novimi prodajnimi potmi pa lažje zagotavljajo svoj obstoj. Minister je opozoril tudi na pomen spremljanja odzivnosti slovenskih potrošnikov na lokalno hrano. »Trenutno je v Sloveniji okoli 70 % ljudi, ki išče domači proizvod, naš cilj pa je najmanj 90 %, ter da je za to pripravljen plačati več«. Nadalje je minister opozoril tudi na aktivnosti, ki jih izvaja MKGP na področju reševanja težav znotraj verige v preskrbi s hrano. Slovenija po besedah ministra temu področju namenja veliko pozornost, skupaj s Češko pa je zelo aktivna pri pripravi EU zakonodajnega okvira, ki bi to področje primerno uredil. Mlade prevzemnike je minister še opozoril, da morajo biti mladi kmetje za poslovno uspešnost in stabilno delovanje pozorni na finančne vzvode, ki so jim na voljo. Pri tem je spomnil na več ukrepov in podpor, ki so namenjena in vedno več koriščena ravno pri mladih kmetih. Ob koncu je mag. Židan vse skupaj spodbudil, da se morajo zavedati svojih prednosti ter izkoristiti vsa znanja in možnosti, ki so jim na voljo. »Boste uspeli, če boste izkoristili vsa znanja, vendar se je potrebno prilagoditi in vztrajati«.

Že dopoldne se je mladim na dogodku pridružila državna sekretarka mag. Tanja Strniša. V svojem nagovoru je izpostavila pomembnost vloge kmeta v družbi in njegovo skrb za prehransko varnost prebivalstva. Povedala je, da so bili mladi slišani s svojim kritičnim pogledom na ureditev Javne službe kmetijskega svetovanja v prihodnje ter da se strinja, da morajo biti današnji ukrepi kmetijske politike biti usmerjeni v uspešen dolgoročni razvoj slovenskega kmetijstva. Mlade je pozvala, naj se nenehno izobražujejo in ostajajo v koraku z razvojem novih tehnologij v kmetijstvu, saj bodo samo tako lahko konkurenčni v v evropskem in svetovnem merilu.

Udeleženci so imeli priložnost prisluhniti tudi predavanju o naložbah na kmetijah, doc. dr. Staneta Kavčiča, ki je udeležence opozoril na pomen pravilnega načrtovanja naložb ter pasti zadolževanja. Olga Voglauer, mlada kmetica iz avstrijske Koroške, pa je mladim predstavila svojo uspešno zgodbo prevzema kmetije. S partnerjem data med drugim veliko pozornost tudi povezovanju in dobrim medsosedskim odnosom in ne želita dopustiti, da se s svojimi sosedi ne bi poznali in medsebojno pomagali. Mladi kmet Peter Apat iz Turistične kmetije Apat v Šaleški dolini pa je predstavil presunljivo osebno zgodbo, ko je zapustil svojo sanjsko službo pri mednarodno priznanem podjetju Akrapovič, za prevzem domače kmetije, kjer mu "mleko dajejo krave in kjer lahko tri krat na dan obeduje s svojo družino".

 

 

-     

 

Rastlinski genski viri za prehrano in kmetijstvo imajo posebne lastnosti in značilnosti in jim v zadnjem obdobju zaradi sprememb tradicionalnega načina kmetovanja grozi, da se bo zmanjšalo njihovo število ali lahko celo izginejo (genska erozija). Rastlinski genski viri so nepogrešljiva surovina za izboljševanje gojenih rastlin s klasičnim žlahtnjenjem rastlin ali sodobno biotehnologijo in so tudi bistvenega pomena za prilagajanje nepredvidljivim spremembam v okolju.

Podukrep je namenjen dejavnostim, ki podpirajo pregled in popis stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih (KMG), opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov za gojene rastline in divje sorodnike gojenih rastlin ter samonikle rastline, ki imajo potencialno vrednost za kmetijstvo in prehrano. Podukrep zagotavlja tudi izvajanje sistematične karakterizacije in evalvacije izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na KMG. Z razpisanimi sredstvi bo mogoča tudi priprava priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na KMG.

Uvedba podukrepa je usmerjena v ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu – v povečanje obsega ohranjanja rastlinskih genskih virov na KMG in reintrodukcije rastlinskih genskih virov iz genskih bank na KMG.

Za obdobje 2017–2020 je za izvedbo podukrepa namenjenih 320.000 evrov. Delež sofinanciranja s strani EU znaša 75 odstotkov, iz proračuna RS pa 25 odstotkov.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in podeželskih območij ter hkrati podpirala prednostne politike Komisije, kot so spodbujanje delovnih mest in rasti, trajnostni razvoj in proračun, usmerjen v rezultate, pa tudi poenostavitev in subsidiarnost. Komisija bo rezultate posvetovanja upoštevala pri pripravi sporočila, ki ga bo objavila do konca leta 2017. To bo vsebovalo zaključke o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, s čimer bo zagotovljeno, da bodo načrti za prihodnost temeljili na zanesljivih dokazih.
 
Javno posvetovanje, ki bo potekalo 12 tednov, rezultati bodo objavljeni na spletu, predstavil pa jih bo evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan na konferenci julija 2017 v Bruslju.
 
Skupna kmetijska politike se izvaja od leta 1962 in je ena od politik EU z najdaljšo tradicijo. Od zadnje reforme leta 2013 se področje sooča z novimi izzivi, kot so negotovost na trgu, padajoče cene ter nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. Posodobitev politike je nujna, da bi zmanjšali upravno breme ter povečali njen prispevek k političnim prednostnim nalogam Komisije, ciljem trajnostnega razvoja in pariškemu podnebnemu sporazumu.

 

Celotno sporočilo: Evropska komisija - Sporočilo za medije

Povezava na vprašalnik Evropske komisije (sodelujete lahko vsi zainteresirani!)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh danes objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnja električne in toplotne energije za potrebe obrata - uporaba lesne biomase). Spodbujati želi tudi dejavnost mladih kmetov, sodelovanje med LAS ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar). Prav tako namenja sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev in posebej poudarjamo pomen majhnih kmetij.  

V planu objave javnih razpisov za leto 2017 so za prvo polletje javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. V drugem delu plana, pa so navedeni tudi vsi ostali predvideni javni razpisi, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 19 javnih razpisov v vrednosti skoraj 180.000.000 EUR, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel. Samo na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju je bilo objavljenih 17 javnih razpisov, 1 javni razpis je bil namenjen naložbam v namakanje, en javni razpis v okviru CLLD (LEADER) pa je bil namenjen projektom Sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami LAS.

 

Terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2017 ...